Lokallagene for Arbeiderpartiet på Helgeland er informert om at videre drift av Helgeland Rehabilitering på Sømna står i fare etter anbudsprosess i Helse Nord RHF.

Det er med stor uro vi registrerer at Helse Nord helt ser ut til å glemme hovedpoenget med sin eksistens: å sikre innbyggere i denne store og langstrakte landsdelen vår ei best mulig helse!

Vår helse kan ikke deles opp i en spesialist del og en kommunal del! Vår helse er summen av den helsehjelp og de muligheter som til enhver tid finnes tilgjengelig innen rimelig nærhet av der vi bor.

Det er viktig for oss som innbyggere å ha et tilbud i nærheten, med spesialkompetanse på rehabilitering og som kan bidra til gode rehabiliteringstjenester i både kommunal regi så vel som for spesialisthelsetjenesten. Kommunene på Helgeland ser dette – og har derfor både brukt mye tid og penger på å sørge for et levedyktig og godt rehabiliteringstilbud i vår region. Særlig har Sømna kommune har lagt ned mye arbeid for å gjøre dette mulig. Men vi klarer ikke dette uten at Helse Nord spiller på lag med oss! Og det har de dessverre vist liten evne til i saken om Helgeland rehabilitering.

Vi mener Helse Nord burde tatt et større samfunnsansvar for et godt samlet helsetilbud for innbyggerne i sin region. Mulighet for å gi gode kommunale og regionale rehabiliteringstjenester nær der folk bor er viktig for menneskers mulighet for å komme seg etter skade og sykdom. Hvis avstandene til rehabiliteringstilbudet blir for stor er det en reell fare for at innbyggerne på Helgeland velger bort disse. Det vil igjen bidra til dårligere helse og en kostnadsøkning for kommunene. Men verst av alt er at det gir en dårligere livskvalitet for innbyggere på Helgeland. Derfor bør Helse Nord ha et ekstra øye for samarbeid med kommuner – slik at det totale rehabiliteringstilbudet blir så godt som mulig.

Men i stedet for å bidra til samarbeid med kommunene på Helgeland har Helse Nord valgt å legge opp en anbudsprosess hvor samarbeid mellom spesialist helsetjenesten og kommunene blir svært vanskelig å få til. Og nå er dette viktige spørsmålet blitt «anbuds-advokat-mat»! Er dette virkelig Helse Nord sin strategi fra for å sikre sine innbyggere gode rehabiliteringstjenester nært der folk bor?

Vi oppfordrer derfor Helse Nord til å ta et skritt tilbake og jobbe for en bedre løsning i denne saken. Hvis ikke vil de være ansvarlig for å stenge ned et svært viktig rehabiliteringstilbud for en stor del av befolkningen på Helgeland!

Samtidig ber vi helseministeren i sin dialog med Helse Nord minne de om at et godt samarbeid mellom kommunale og regionale helsetjenester, til det beste for folks totale helsetilbud her i regionen, er en viktig del av deres samfunnsoppdrag.

Med hilsen

Sømna Arbeiderparti ved nestleder Ronald Jacobsen

Vevelstad Arbeiderparti

Vega Arbeiderparti

Vefsn Arbeiderparti

Brønnøy Arbeiderparti

Herøy Arbeiderparti

Grane Arbeiderparti

Hattfjelldal Arbeiderparti

Leirfjord Arbeiderparti

Alstahaug Arbeiderparti

Bindal Arbeiderparti

Dønna Arbeiderparti