Fagforbundet ser at Utdanningsforbundet har en uttalelse fra årsmøte, med tanke på å rekruttere og beholde lærere. Fagforbundet er enig med Utdanningsforbundet i at det må settes inn tiltak, men Fagforbundet tror ikke penger er det eneste saliggjørende. Fagforbundet tror det handler om mye mer enn penger.

Vi tenker det handler om:

– ledelse

– sykefravær

– forutsigbarhet

– oppgavedeling

– kompetanse

Fagforbundet mener man først å fremst må se på oppgavedelingen i skolen, hvem gjør hva og hvorfor det. Hvilke oppgaver utføres av lærere som andre burde utføre. Tenker da på kontorfaglige oppgaver, oppgaver som ligger hos andre aktører som BUP, ROP, PPT, Helsestasjon. Det må også settes av samarbeidstid mellom lærere og andre faggrupper som jobber opp mot enkeltelever. Dersom man hadde fått struktur på dette, hadde det skapt mer forutsigbarhet for lærerne til å konsentrere seg om sine oppgaver.

Fagforbundet mener også det blir viktig å se på hva masterkjøret innen lærerutdanningen vil gi seg utslag i for små kommuner og skoler. Fagforbundet er bekymret for at det vil føre til at lærere blir satt til å undervise i flere fag enn de har kompetanse til. Noe som igjen kan føre til strukturendringer, for å få utnyttet kompetansen.

Dersom man ser på hvordan man skal jobbe for å skape forutsigbarhet for ansatte, hadde kanskje sykefraværet gått ned. Det må skapes en arbeidsplass der det er mulig å være på jobb selv om man ikke er 110 % i form. Det er viktig med forutsigbare arbeidsdager, der det er mulig å gå på do, få spise lunsj og ha tid til å se hver enkelt elev. Å slippe å gå hjem med dårlig samvittighet for den samtalen man ikke fikk tatt, eller for den eleven man ikke fikk sett nok.

Ledelse er viktig for å få på plass forutsigbarhet, struktur og rett bruk av kompetanse. Da må man satse på ledelse, spille lederne god og gi de tid og rom til å utføre oppdraget.

Det er utlyst 23 lærerstillinger i år, dersom vi får tak i så mange har vi vunnet i lotto, så sjansen er vel ganske liten. Fagforbundet stiller da spørsmål med hva som er plan B.

Hvordan har Brønnøy kommune tenkt å bruke den kompetansen man har til det beste for å oppnå best mulig kvalitet i forhold til det man har til rådighet? Vårt forslag er å se på oppgavedeling, rett person på rett plass.

Fagforbundet er enig med Utdanningsforbundets uttalelse om at vi frykter et uakseptabelt opplæringstilbud for elevene, men at utfordringen bare skylde lønn kan vel diskuteres.

Fagforbundet ønsker at Brønnøy skolen skal bli en skole alle elever, ansatte og foreldre snakker varmt om. Med et arbeidsmiljø alle ønsker å være en del av. Fagforbundet tror ikke lønn alene kan ordne dette.

For Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad

Jørn Johansen

Leder

Linda Olsen

Yrkesseksjonsleder oppvekst

Randi Bugten

Hovedtillitsvalgt