Bjørnar Moxnes er nylig avslørt for en ulovlig handling, nasking av et par dyre briller fra en butikk på Gardermoen. Dette forårsaket naturlig nok stor medieoppmerksomhet rettet mot både han selv og partiet Rødt som han er leder for.

Alle som støtter politikken til Rødt, opplever hendelsen først og fremst som en sjokkerende trist affære, skadelig først og fremst for Moxnes sjøl. Men den har også uheldige følger i betydelig grad for partiet, og umiddelbart ble spørsmål reist om han kunne fortsette som partileder.

Partiledelsen, representert ved blant andre partisekretær Reidar Strisland, flere fra sentralstyret og framtredende stortingsrepresentanter, var raskt ute med å slå ring rundt Moxnes med forsikringer om at han både kunne og burde fortsette som leder.

Denne støtten er det langt fra full enighet om i Rødt. Fra flere hold ble denne uenigheten meldt inn til partisekretæren. Mange med meg mener at partiledelsen var alt for raskt ute med sin konklusjon, jeg vil hevde at håndteringen var både udemokratisk og i strid med vedtektene.

I partivedtektenes fjerde avsnitt heter det i § 4 – 1: «Rødt skal være en åpen organisasjon preget av gjensidig respekt der uenighet blir verdsatt og politikk blir utviklet i et arbeidsfellesskap. Lokallag og medlemmer skal gjøre uenighet kjent i partiet for å bidra til politisk utvikling og et reelt partidemokrati.» Videre heter det i § 4 – 2: «Ledelsen på alle nivåer har et særlig ansvar for at mindretallssyn blir kjent og reelt behandlet i partiet.»

NRK meldte søndag at en henstilling fra Rødts fylkesleder i Sogn og Fjordane om behandling av saken i landsstyret, er blitt avvist av partisekretæren. Dette understreker den feilaktige, egenrådige måten partiledelsen opptrer på. Blant mange i partiet er det enighet om at landsstyret som høyeste organ mellom landsmøtene, helt opplagt burde være rette partiinstans til å behandle saken.

Tillit er ikke noe som en partiledelse bare kan vedta. Tillit er noe som bare kan opparbeides over tid gjennom god politisk praksis. Motsatt kan tillit lynraskt raseres gjennom ukloke, destruktive handlinger.

Etter min mening burde Bjørnar Moxnes umiddelbart ha trådt til side og overlatt ledervervet til nestleder Marie Sneve Martinussen. Om han kunne komme tilbake som partileder, måtte først avgjøres etter grundig og forsvarlig behandling i landsstyret. En slik framgangsmåte ville være til det beste både for Moxnes sjøl og partiet Rødt.

Viktor Stein

Kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna