Programmet Debatten på NRK tirsdag 17. januar etterlater et stort behov for klargjøring av standpunkter i forhold til krigen i Ukraina. Siden det nevnte programmet tok utgangspunkt i Partiet Rødt sitt standpunkt i denne saken, er det naturlig at dette særlig sterkt engasjerer både medlemmer og tillitsvalgte i Rødt.

Samtidig som det finnes stor enighet i Rødt om krigen i Ukraina, er det betydelig uenighet om hvordan norske myndigheter skal opptre i visse sammenhenger, særlig når det dreier seg om våpenstøtte.

Det er fullstendig enighet om total fordømmelse av Putins angrepskrig. Enigheten er like unison når det gjelder å gi både humanitær og økonomisk støttet til det ukrainske folket.

Derimot er det uenighet om Norge skal bidra med våpen og ammunisjon til det ukrainske forsvaret. Et flertall i partiledelsen har hittil stått på det prinsipielle standpunktet at Norge ikke skal forsyne noen av partene i en pågående krig med våpen. Opinionsmålinger har vist at et flertall av medlemmene i Rødt tvert imot ønsker at det norske forsvaret og norsk våpenindustri skal bidra med våpen til Ukraina.

I denne situasjonen er det viktig å understreke følgende: Det finnes ingen meningstvang i Rødt. Særlig i spørsmål som dreier seg om noe så alvorlig som krig, er det viktig med fri debatt og at alle bestreber seg på å bringe fram solide fakta som grunnlag i meningsutvekslingen. Dette er avgjørende for kvaliteten på det vedtaket som Rødts landsmøte denne våren skal samle seg om angående Ukraina-krigen.

Bare ei ukes tid etter at Putin startet sin angrepskrig 24. februar i fjor, sendte undertegnede mail til partileder Bjørnar Moxnes med følgende tekst:

«Med dette vil jeg be om at ledelsen i Rødt åpner for debatt i partiet om spørsmålsstillinger som knytter seg til hvordan Norge skal opptre når det gjelder militær støtte til Ukraina i forsvarskampen mot Russland. Jeg mener en konsekvent og fullstendig avvisning av våpenhjelp er feil. Rødt stiller seg selvsagt positiv til verneutstyr som hjelmer og skuddsikre vester. Men jeg mener Rødt i den situasjonen som nå viser seg med et så brutalt angrep som Putin har satt i gang, må gå lengre og også gå inn for at Norge donerer skarpe våpen, men selvsagt begrenser dette til forsvarsvåpen som lette mitraljøser med tilhørende ammunisjon, i tillegg også panservernraketter som M72. Regjeringa har nå vedtatt å sende 2000 eksemplarer av nettopp M72, jeg mener Rødt ikke skal motsette seg dette, men tvert imot støtte det.

Samtidig må vi selvsagt understreke at en slik våpenstøtte er problematisk så lenge Norge er medlem i NATO. Standpunktet om at Norge må ut av NATO er viktigere å framheve enn noen gang før.

Jeg mener situasjonen i dag på mange måter kan sammenlignes med den spanske borgerkrigen på 1930-tallet. Republikken ble rammet av omfattende våpenembargo, også fra Norges side, noe som førte til at Republikken forblødde mens Franco fikk alt militært utstyr og støtte som han ønsket seg fra Hitler. Les gjerne Nordal Griegs bitende sarkasme mot våpenembargoen da han sammen med Lise Lindbæk dekket den spanske borgerkrigen.»

Standpunktet i denne meldinga til partiledelsen har det vært full enighet om i partilaget Rødt Sømna. Det er en kjent sak at i Rødts partiorganisasjon for øvrig både på Sør-Helgeland og i Nordland for øvrig og resten av landet, er det delte meninger, mange deler fortsatt standpunktet at våpen ikke skal inngå i støtten til Ukraina.

Det er viktig å lytte med respekt til hverandres argumenter og unngå forsøpling av debatten, som for eksempel påstander om at noen løper Putins ærend, eller uttalelser andre veien om at noen opptrer som krigshissere på vegne av NATO og USA.

Viktigst av alt er å forstå karakteren av Putins regime. Etter mitt syn var den tydelig fascistisk fra første stund dette undertrykkende regimet kom til makta. Den barbariske Tsjetsjenia-krigen rundt år 2000 burde ha framkalt like sterke reaksjoner mot Putin som hans angrepskrig mot Ukraina.

Viktor Stein

Leder for Rødt Sømna