Disse åtte orga­nisa­sjonene har søkt om midler til nærmiljøanlegg