Husbanken melder at 6.600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på i støtte i 2014 fordi de unnlot å melde fra om at de har fått økt inntekt. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Har kontrollert

Bostøtte beregnes på grunnlag av opplysninger stønadsmottakerne gir om inntekt og boutgifter. Dersom inntekt eller formue endrer seg vesentlig i løpet av året, har stønadsmottakerne plikt til å melde fra til Husbanken.

Husbanken har gjennomført en kontroll av sakene fra 2014 som viser at 6.600 mottakere hadde vesentlige økninger i inntekt og/eller formue uten at de meldte fra om det. Derfor sender Husbanken nå ut varsel til dem det gjelder om at til sammen 146 millioner kroner som er utbetalt i urettmessig bostøtte kreves tilbake.

- Bostøtten er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at støtten går til dem som faktisk har krav på støtte. Kontrollene vi gjennomfører avdekker og forebygger svindel, og sikrer at alle får bostøtte i tråd med det de faktisk har av inntekter og utgifter, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Får tall automatisk

Fra 1. juli 2015 ble bostøtteloven endret slik at Husbanken får mulighet til å gjøre flere kontroller ved hjelp av eksterne registre. Senere i høst vil Husbanken for eksempel bruke folkeregisteret for å kontrollere om søkere har oppgitt riktige opplysninger om ektefelle eller partner når de søkte om bostøtte. Det er husstandens samlede inntekt som er grunnlag for beregning av bostøtte, og med denne kontrollen sikres at alle inntekter husstanden har tas med i beregningen.

Modernisering vil redusere antall utbetalinger på urettmessig grunnlag

Til nå har Husbanken som hovedregel brukt inntektsopplysninger fra siste skatteoppgjør som grunnlag for beregning av bostøtte, og det har vært opp til den enkelte bostøttemottaker å melde fra om endringer i inntekt som oppstår gjennom året.

Arbeidsgivere og NAV innrapporterer nå inntektsopplysninger til Skatteetaten hver måned. Husbanken har igangsatt et arbeid som tar sikte på å bruke disse inntektsopplysningene i den månedlige beregningen av bostøtte.

- På denne måten vil bostøtteordningen bli mer treffsikker, og det vil bli langt færre tilfeller av utbetaling av urettmessig støtte. Automatisk innhenting av månedlige inntektsopplysninger gjør søknadsprosessen enklere for søkerne, og med langt færre saker med krav om tilbakebetaling får vi også en betydelig effektivisering av bostøttearbeidet både i Husbanken og kommunene framover, sier Øistensen.