Hrappur søker om 400.000 til ridehallen

Ridehallen i Skredderviken På over 1.000 kvadratmeter eies og brukes primært av Hrappur islandshestklubb. Det er også arrangert konsert og dansi Vevelstads nye storstue.  Foto: Jøran Horn

Sport

Formannskapet i Vevelstad skal fredag behandle en søknad fra Hrappur islandshestklubb om kommunalt tilskudd på 400.000 kroner til ride- og flerbrukshallen som sto ferdig i 2015.

Koster fire millioner

Hrappur er et registrert idrettslag, og hallen er heleid av hesteklubben. Ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen og ektemannen Bernt Andreassen har avstått tomt til hallen, som ble bygget i Skredderviken i løpet av 2014/15.

Ordføreren var med å stifte Hrappur islandshestklubb og sitter i styret. Hun har følgelig erklært seg inhabil og ikke deltatt i behandlingen av saker om ridehallen.

Prislappen på prosjektet er fire millioner kroner. Ifølge sakspapirene er den omsøkte kommunale støtten på 400.000 en del av restfinansiering på kr. 1.201.650 kroner (pr. 19.3.2016).

Vevelstad kommune har tidligere forskuttert spillemidler og annen støtte med et lån på to millioner kroner, som skal betales inn i 2017.

Av sakspapirene framgår det videre at "den øvrige finansieringen består av på støtte på kr. 250.000 fra Helgeland Sparebanks gavefond, private gaver på kr. 401.650, annen støtte og dugnadsinnsats. Den opprinnelige innbetalingsplanen er endret noe, da de eksterne tilskuddene ikke har kommet inn som planlagt."

I sin vurdering av saken skriver rådmannen at ridehallen også er en flerbrukshall som har vært benyttet til dans og konsert og kan benyttes til flere idrettsformål som klaring og volleyball. "Tiltaket treffer mennesker i alle aldre og har et mangfold i sin egenart, som kan virke inn på bolyst og tilflytting", framgår det av innstillingen.

Tre alternativer

I sin innstilling skriver rådmannen at han "er i utgangspunktet positiv til å støtte søknaden ut fra hvilke muligheter investeringen gir samfunnet, men har ingen holdepunkter på hva som er kommunens politikk på området, da det ikke foreligger tidligere saker å sammenligne med. Det er heller ingen vedtatte planer eller reglement som kan angi signaler om støtte til tiltak av denne karakter, og ber på det grunnlaget politikerne vurdere om søknaden skal innvilges – helt ut, delvis, eller avslås."

Kommunen har imidlertid ikke satt av øremerkede midler til direkte støtte til hallen. Ettersom prosjektet er i privat regi, kan et kommunalt tilskudd ikke finansieres med lån. Prosjektet kvalifiserer heller ikke til støtte fra næringsfondet, ettersom det ikke er næringsvirksomhet. Dermed må et eventuelt tilskudd tas av disposisjonsfondet.

Rådmannen lister opp tre alternativer til vedtak:

1) avslå søknaden

2) innvilge søknaden fullt ut med kr. 400.000

3) Innvilge redusert beløp

Saken skal også behandles i kommunestyret.