Statsforvalter forventet at Toft-utbygger forstod signalene

Statsforvalteren mener Brønnøy kommune og utbygger burde ha forstått at det kom innsigelse med påpekning av nasjonal interesse.

Eirik Lind fra Rambøll og fungerende plan og utviklingssjef Stephen Høgeli i Brønnøy kommune, viser her område på Toftøya som er planlagt nedbygget, blant annet strandeng og naturbeitemark i bakgrunnen, som anses å ha svært stor og stor verdi i konsekvensutredningens naturmangfolds-rapport fra Natur og Samfunn AS.   Foto: Bente Milde

Bestemmelsene om innsigelse til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er kompetanseregler som begrenser kommunens myndighet, der det er nødvendig for å sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt nok ivaretatt.

Regjeringen.no
Pluss

Frustrasjon ble kommunisert av Brønnøy kommune og utbygger, da innsigelsen Statsforvalteren har lagt ned mot utbyggingsplanene på Toftøya, ble belyst av partene med statssekretær Heidi Nakken tilstede som tilhører via skjerm onsdag.