Fylkesmannen brukte nær to år på klagebehandling, nå er klagen trukket

Vega Sjøfarms klage ble etter to år oversendt til Miljødirektoratet for endelig behandling. Tre uker seinere trakk oppdrettsselskapet klagen.

Vega Sjøfarm fikk i januar 2018 en midlertidig utslippstillatelse til biomasseutvidelse på lokaliteten Skogsholmen fra Fylkesmannen i Nordland. Oppdrettselskapet klaget umiddelbart på vedtaket og det tok Fylkesmannen nesten to år å behandle klagen.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Vega Sjøfarm søkte i 2017 Nordland fylkeskommune om biomasseutvidelse i anlegget på Skogsholmen til 4.680 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Fylkeskommunen har tildelingsmyndighet og ansvar for koordinering av søknader om akvakulturtillatelser og sendte i 2017 søknaden fra Vega Sjøfarm om utvidelse til aktuelle sektormyndigheter. Fiskeridirektoratet tilrådde en biomasseutvidelse og Mattilsynet ga sin tillatelse, begge deler i løpet av høsten 2017.