Sømnarådmannen fikk ikke støtte for høyere eiendomsskatt

Budsjettnemda i Sømna aksepterer ny skole- og barnehagestrukturgjennomgang. Men ikke høyere eiendomsskatt.

Ny skoledebatt I april 2017 vedtok kommunestyret i Sømna at kommunen skulle ha to skoler. Nå er det duket for ny runde på samme tema. Foto fra Vik skole 

Pluss

De frie inntektene fra staten er den største enkeltkomponent i Sømna kommunes inntekter. I forslag til statsbudsjett for 2019 får Sømna kommunes frie inntekter et påslag på 1,6 prosent. Med en samlet lønns- og prisvekst for sektoren samlet på 3 prosent gir dette en realnedgang for Sømna på nær halvannen prosent.  Skatteinngangen har de siste årene vist en “hyggelig” utvikling ved at skatteanslaget har vært noe for lavt, slik at den endelige skatteinngang bidratt til et hyggelig årsresultat for Sømnas del. Signaler fra KS i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2019 indikerer at denne utviklingen er på hell.