Brønnøy kommune ønsker å gå ut av Kystplan Helgeland

Enstemmig vedtak i planutvalget.

Planutvalget holdt møte på Persplassen i Hommelstø onsdag, i anledning åpning av det nye omsorgssenteret. AkvaFutures dispensasjonssøknad ble nedstemt. Fra venstre rundt bordet: Trond Sverre Horn (Sp), Tor Torgvær (H), Per Martin Orvik (V), formannskapsskretær Aina Slotterøy, ordfører Johnny Hanssen (V), rådmann Pål Trælvik, Siv Aglen (Ap), Trude Valla (Ap) og Magnar Solbakk (Ap).   Foto: Bård Pedersen

Pluss

Planutvalget i Brønnøy valgte onsdag å legge til side arbeidet med Kystplan Helgeland, til fordel for arbeid på kommunens egne arealplaner for sjø og land. Arealplanarbeidet er kraftig forsinket, blant annet fordi Kystplan Helgeland har vært en prioritert oppgave å ferdigstille.

Får over en million til Kystplan Helgeland

Viderefører samarbeidsprosjekt.


Fordelaktig å gå ut

Kommunen hadde frist til 1. mars med å levere sitt reviderte forslag til Kystplan Helgeland - med korrigeringer etter flere sterke innsigelser fra fylket og Norges vassdrags- og energidirektorat. Det korrigerte forslaget ble lagt fram for planutvalget 8. mars, men politikerne valgte da å utsette saken - for først å behandle dispensasjonssøknaden på Hjartøya. Ordføreren uttalte i møtet da at han også ønsket at administrasjonen vurderte konsekvensene av at Brønnøy går ut av kystplan-arbeidet.

Tilrådde utmelding Rådmann Pål Trælvik mener det er fordelaktig for Brønnøy å gjøre sitt eget arealplanarbeid i stedet for å bruke ressurser på Kystplan Helgeland, blant annet for å kunne se land og sjø i et helhetlig perspektiv.  Foto: Bård Pedersen

Ordføreren åpnet saksbehandlingen denne onsdagen ved å be rådmannen om en vurdering.

- Vi fikk dette forslaget i forrige møte og har sett på det. Det er dumt å lage en plan som bare ser på sjø, og som dermed bare delvis dekker området. Kystplan Helgeland er en tematisert plan, i særdeleshet for å ivareta oppdretts- og fiskeriinteresser. Vi opplever det som fordelaktig å se sjø og land hånd og hånd. Vi mener det er fordelaktig å trekke oss fra Kystplan Helgeland, og lage vår egen plan for sjø og land. Slik som Alstahaug har gjort. Deretter kan vi eventuelt hekte oss på kystplanen. Så skal jeg stille spørsmålet representanten Paul Birger Torgnes ville gjort hvis han var her: når blir dette klart? Jeg skal også svare: På denne siden av nyttår er min antakelse, sa rådmann Pål Trælvik.

Stemte mot arealplan i verdensarven

- Nå sier dere nei til nye arbeidsplasser, hevder ordfører.


Kystplanarbeid kan brukes til arealplan

Etter en kort diskusjon la ordføreren fram følgende forslag til vedtak:

"Brønnøy kommune trekker seg ut av kystplan Helgeland.

Arbeidet som allerede er gjort er verdifullt for Brønnøy kommune og vil bli tatt med i forhold til videre vurderinger på arealbruk i sjø/land.

Brønnøy kommune ønsker å videreføre drøftingen med oppdrettsnæringen og andre relevante aktører i kystsonen i forhold til å kunne vurdere arealbehovene og -interessene i et langsiktig perspektiv. Brønnøy kommune erkjenner at det er nødvendig med et helhetlig blikk på arealdisponeringen både for land og sjø og vil ivareta dette i forbindelse med en samlet rullering av kommuneplanens arealdel.

Planutvalget er referansegruppe for videre arbeid, arbeidet legges frem til politisk beslutning før utgangen av 2017."

Forslaget ble enstemmig vedtatt, men skal også opp til behandling i kommunestyret onsdag 29. mars.