Slik gjorde bedrifta det i 2022.

Driftsinntektene til bedrifta er i overkant av 3,4 millionar kroner i 2022, nesten fem gonger som året før. Dette er dei høgaste driftsinntektene firmaet har oppnådd. Driftsresultatet skyt også fart, og endar på omtrent 3,4 millionar kroner.

Resultatet før skatt er høgare enn året før, i overkant av 3,4 millionar kroner mot omkring 750.000 kroner.

Totalt gir dette ein driftsmargin på 99,4 prosent, som er på same nivå som i 2021.

Til samanlikning er snittlønnsemda i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølgje dei siste SSB-tala. I næringa Oppføring av bygningar er tilsvarande snitt fem prosent.

Tok ut millionutbytte

Futuro Invest vart etablert i 2006. Hovudbransjen er vvs-arbeid.

Største aksjonær er Anders Bjørk (53), som eig 80 prosent av aksjane. Eigarane tok ut 1,3 millionar kroner i utbytte siste år, ifølgje rekneskapen. Dette er det høgaste utbyttet dei siste fem åra.

Bjørk er også styreleiar.

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Futuro Invest den minste av fem bedrifter innan den spesifikke bransjen sin på Stord.

Bedrifta er også nummer 175 i Vestland fylke, og den 1476. største på landsbasis. Det finst fem bedrifter i same bransje på Stord.

Oversikta under viser topplista i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningane er henta frå sist registrerte rekneskap, og vil fortløpande kunna endra seg etter kvart som nye tal kjem inn.

Listene tek utgangspunkt i bedrifter som er registrerte med hovudkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelingar og filialar ikkje vil dukka opp.

Omsetning: 3.449.000 Driftsresultat: +99,4%

Dei største selskapa i regionen omset for i underkant av elleve milliardar kroner. 25 er typisk antall tilsette. Gjennomsnittleg omsetning er rundt 35 millionar kroner. Det er ikkje medrekna selskap med færre enn to tilsette.