– Vi vil se på vedtatte arealplaner som er tatt i bruk og skal ha minimum seks til syv caser. Blant disse er Kystplan Helgeland, da det var en lang og komplisert prosess, men med unntak av Vega, som ikke er avklart. Det vil være interessant å se på hvorfor Brønnøy trakk seg ut, sier forsker Guri Hjallen Eriksen i det Lofoteten-baserte konsulentfirmaet Salt.

Vant oppdrag

Salt Lofoten ble etablert i 2010 av gründerne Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen sammen med Akvaplan-niva og har nå åtte avdelingskontor spredt i Norge. De skal løse oppdraget utlyst av Kommunal og distriktsdepartementet «Kartlegging av bruk av kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredninger og som grunnlag for utarbeidelse og framstilling av arealplaner etter plan- og bygningsloven i kystnære sjøområder» som ble kunngjort 11.mai i år med tilbudsfrist 14.juni.

Spesielt fremhevet «andre interesser»

– Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker med dette oppdraget å få en bedre og oppdatert oversikt over om planene gir reelle avklaringer av arealbruken, særlig mellom akvakultur og andre interesser og hensyn, går det frem av departementets oppdragsbeskrivelse.

– Departementet har spesielt fremhevet at det er interessant å se på forholdet mellom akvakultur og andre interesser, bekrefter Hjallen Eriksen, som sier dette er noe de vil gjøre i valgte case, i tillegg til å se på ulike måter konsekvensanalyser er valgt løst, om løsningene gir avklaringer eller ikke, samt se hvem som kommer med innsigelser til arealplaner og akvakultursøknader.

– Andre interesser kan selvsagt også være strandeiere som mener seg direkte berørt av havbruk, bekrefter forskeren videre.

Bekrefter uklarhet knyttet til arealplan

Hjallen Eriksen mener dagens lovverk ikke er veldig klart på hva som skal inngå i konsekvensutredninger knyttet til arealdel.

– Hva slags metodikk og kunnskap som skal legges til grunn, for eksempel hvor detaljerte konsekvensutredninger knyttet til kommuneplanens arealdel skal være, det er ikke regelverket helt klart på. Jeg håper sivilombudets undersøkelser knyttet til Brønnøys arealplan kommer før jul, slik at vi også kan få med denne tolkningen av regelverket i vår undersøkelse, sier hun.