IMDi ber kommune ta imot 20 nye flykt­ninger, admi­nistra­sjonen anbe­faler fire