Bakgrunnen er at det er et stort vedlikeholdsetterslep i sektoren, samt at det er gjort prognoser rundt behovene for fengselskapasitet på lang sikt.

Rapportens forslag innebærer at det også bygges fire fengsler på nye tomter, samt at 23 fengsler og overgangsboliger beholdes slik de er i dag. De fire nye fengslene som er foreslått ligger i Vestfold/Buskerud, Møre og Romsdal, og på Haugalandet og Helgeland.

Mehl vil ikke legge ned

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser imidlertid at det skal legges ned 16 fengsler slik det blir foreslått i rapporten.

– Dette er ikke aktuelt nå. Fengsler som Fauske, Kragerø, Kongsvinger og Ålesund er viktige arbeidsplasser og bidrar til en fengselsstruktur med bredt tilbud. Unntaket er Hamar, hvor vi i tråd med lokale ønsker har varslet nedleggelse når nytt fengsel står klart på Ilseng om noen år, sier Mehl i en pressemelding.

I prognosene heter det blant annet at det trengs en «moderat» økning av kapasiteten på lang sikt, og at det må vris til noen flere plasser på lavt sikkerhetsnivå mot noen færre på høyt sikkerhetsnivå.

Gamle bygg

Mange av fengslene som foreslås lagt ned er gamle bygg, ofte fra 1800-tallet. Disse er ofte plassert i bysentrum der det er vanskelig å få tak i nye arealer som tilfredsstiller en moderne kriminalomsorgs behov.

De fleste av disse fengslene er foreslått lagt ned. Oslo fengsel er det mest kjente av disse, og er allerede besluttet nedlagt og erstattet av tre andre høysikkerhetsavdelinger.

– Mange av dagens fengsler har et behov for oppgradering eller erstatning. Regjeringen vil bygge et nytt høysikkerhetsfengsel på Ilseng og i Oslo, samtidig som kapasiteten på Ullersmo utvides. Vi utreder også nytt kvinnefengsel til erstatning for Bredtveit. Nå skal vi se videre på behov i resten av landet, sier Mehl.

Foreslår å legge ned 1000 plasser

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for rapporten sammen med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, som har ansvar for Statsbygg.

Til sammen ender forslagene til nedleggelser og omgjøringer av dobbeltrom til enkeltrom opp med å fjerne over 1000 av 3800 plasser. Behovet som legges fram i framtida er for 4000 plasser, og dette foreslås altså dekket gjennom nye fengsler og utvidelser.

Rapporten viser til et tidligere prisanslag om tetting av vedlikeholdsetterslepet. Statsbygg har anslått at det vil koste 6–9 milliarder 2022-kroner å få oppgradert hele byggemassen til den beste tilstandsgraden.

– Med å benytte den samme overordnede metoden for vedlikeholdsetterslep er det stipulert at de anbefalte nedleggelsene vil kunne gi en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på om lag 2,7 milliarder kroner, heter det.

Samtidig forutsetter dette umiddelbar handling.