Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikke nye områder for akvakultur ved Rørskjæran og Hysvær innanfor Vegaøyan verdsarvområde.

Departementet grunngir dette med at Vegaøyan er et kulturlandskap med høy nasjonal og internasjonal verdi og at Norge er forpliktet til å forvalte arealene på en måte som sikrer verdsarvverdiene.

– De norske verdensarvområdene er blant verdens mest verdifulle kultur- og naturområder. Å forvalte et verdensarvområde gir mange fordeler – og noen ganger også utfordringer - for et lokalsamfunn. Vi vil gi ti millioner kroner over to år til Vega for å bidra til bærekraftig næringsutvikling som samtidig tar vare på verdensarven, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Får ikke ny oppdrett

Bevilgningen foreslås som en oppfølging av vedtaket om ikke å ikke godkjenne akvakulturområdene Hysvær og Rørskjæran i Kystplan Helgeland i Vega kommune.

– Jeg mener det er viktig at vi som storsamfunn bidrar i arbeidet med å finne muligheter for næringsliv og utvikling på Vega nå som vi ikke godkjenner disse spesifikke prosjektene. Vi må finne gode måter å utvikle også de lokalsamfunnene som ligger i tilknytning til verdensarv-områder. Det er viktig å si at både akvakultur og annen aktivitet vil fortsatt kunne være en del av den framtidige arealutviklingen i Vega, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Ti millioner over ti år

Bidraget til Vega kommune består av to elementer. Regjeringen vil, som forslag i revidert nasjonalbudsjett, gi ti millioner kroner fordelt over to år som tilskudd til kommunen. Fem millioner kroner vil komme allerede i 2024. Dette skal styrke Vega kommunes arbeid med bærekraftig lokalsamfunns- og næringsutvikling og bygge opp under verdenarvverdiene. Verdensarvområdet dekker store deler av kommunens areal, og bevilgningen skal bidra til kommunens behov for utvikling på lik linje med nabokommunene.

Regjeringen vil også gi bistand til å finne nye mulige områder for konvensjonell oppdrettsvirksomhet og andre former for akvakultur, utenfor Vegaøyan verdsarvområde.

Særskilt bidrag

Bevilgningen på Klima- og miljødepartementets budsjett, kap. 1429, post 60 (Riksantikvaren), foreslås økt med fem millioner kroner i 2024 og 2025, totalt ti millioner kroner, som bidrag til alternativ bærekraftig næringsutvikling for Vega kommune. Tilskuddet er et særskilt bidrag og kommer som tillegg til de ordinære årlige tilskuddsmidlene til verdensarvforvaltning på Klima- og miljødepartementets budsjett.

Verdensarven er den kultur- og naturarven som anses som å ha unik, universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. Områdene på verdensarvlisten er valgt ut fordi de har en helt unik kulturell eller naturhistorisk betydning for menneskeheten. Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 2004. Vegaøyan er ett av de 55 mest verdifulle kulturlandskapene i verden med store natur- og kulturhistoriske verdier.