Ingen søkere i andre utlysing av rektorstilling

foto