Brønnøy kommune har helt siden september 2014 sittet på opsjonsavtaler som gir dem rett til å kjøpe grunn til industriområde på Toftøya. Avtalene har blitt fornyet i 2016, 2017, 2018 og 2020, og inneholder blant annet hvilken pris kommunen skal betale for grunnen.

«Kun forhandlinger»

Det var daværende næringssjef Knut Horn som i 2014 forhandlet med grunneierne om kjøp av grunn, men når BA snakket med Horn om dette i januar 2022 understreket han at det kun var snakk om forhandlinger.

– Vi kom ikke lenger enn til forhandlinger, sier tidligere næringssjef i Brønnøy kommune, Knut Horn. Foto: Vidar Fagerland

– Slike avtaler krever behandling i kommunestyret før de kan signeres av ordfører på vegne av kommunen, sier han til BA.

– Vi satte opp en forhandlingsprotokoll. Du kan si at avtalen kun ble undertegnet av grunneierne. Det vi hadde var forhandlinger om opsjonsavtale. Vi kom ikke lenger, sier Horn.

Men avtalene som BA har fått innsyn i hos Brønnøy kommune er like fullt signert av daværende ordfører Johnny Hanssen (Ap). Første gang 24. september 2014, siden er de fornyet i 2016, 2017, 2018 og 2020. I 2016 kommer det inn et punkt i avtalen som sier at «Avtalen er endelig gyldig fra kommunens side når den er godkjent av kommunestyret».

Et eksempel på en av de første opsjonsavtalene inngått i 2014 med grunneier på Toft. Grunneiers navn, gårdsnummer og signatur er fjernet av BA. Først i 2018 er det framhevede punktet om at «partene skal holde pris og avtale unntatt fra offentlighet» fjernet. Foto: Faksimile redigert avtaledokument 2014

Ble ikke politisk behandlet

I 2019 gikk Hanssen av som ordfører, og i juni 2020 blir avtalen fornyet og signert av nåværende ordfører Eilif Trælnes (Sp). Når BA etterspør hvilken politisk behandling som har vært knyttet til inngåelse av avtalene, henviser Johnny Nielsen Hanssen, nå næringssjef, til kommunestyrets behandling av reguleringsplanen for Toftøya i mai 2021. I protokollen fra dette kommunestyremøtet er det imidlertid ikke nevnt noe om inngåelse av opsjonsavtale med grunneiere. Heller ikke i saksfremlegget fra formannskapet er opsjonsavtalen nevnt. Avtalen er derimot referatsmessig omtalt i selve reguleringsforslaget under overskriften «Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold». Der er det ganske enkelt fastslått at «Brønnøy kommune har signert en opsjonsavtale om kjøp av eiendommene ved vedtatt reguleringsplan».

Avtalen har med andre ord ikke vært behandlet som egen sak av kommunestyret verken ved inngåelse i 2014, eller når den siden har blitt fornyet.

«Binder ikke partene»

Johnny Nielsen Hanssen henviser til administrasjonen når han blir spurt om hvorfor han signerte avtalen uten kommunestyrets godkjenning.

– Jeg stoler jo på at administrasjonen vet hva de gjør, at ting er slik de skal være, sier Hanssen, som viser til at en opsjonsavtale kun gir muligheter, uten å binde partene.

– Det er først når man bestemmer seg for å gå videre at den kommer til behandling i formannskap og kommunestyre, sier Hanssen.

I avtalene signert i 2014, 2016 og 2017 er det også et siste punkt som sier: «Partene skal holde pris og avtale unntatt fra offentlighet». Først i 2018 er dette punktet fjernet fra avtaleteksten.

Ville ha kontroll

Hanssen sier han ikke vet hvorfor partene ble enige om å holde avtalen hemmelig.

– Men jeg vil tro at det var for å sikre seg mot at andre skulle kunne tre inn og kjøpe. Det ville være en ulempe for oss, ettersom vi da ikke ville kunne få kontroll på hva som ble etablert der. Det kunne komme inn noen med andre interesser. Det handlet om å ha kontroll på området og ha muligheten til å tilby det til en bestemt aktør, sier Hanssen.

Det var Pål Trælvik som var rådmann i Brønnøy da opsjonsavtalene ble inngått i 2014. Han bekrefter det Hanssen sier.

– Det var viktig – og dessuten kostnadsfritt – for å sikre eventuell næringsutvikling. Brønnøy trengte da som nå arbeidsplasser for å sikre utviklingen, sier Trælvik.

Ordfører Johnny Hanssen signerte avtalene, men sier han ikke vet hvorfor partene ble enig om å holde den hemmelig. Her i planutvalgsmøte i september 2014, med tidligere rådmann Pål Trælvik og varaordfører Paul Birger Torgnes (H). Foto: Lillemor Hestvik

Etterlyste informasjon

Man får også inntrykk av at avtalen har vært lite kjent blant de folkevalgte. Fra formannskapets behandling av reguleringsplanen i januar 2021, er Arbeiderpartiets Magnar Solbakk sitert slik i BA:

«Samtidig sies det noe om opsjonsavtaler med kommunen, går dette både på eiendommer eller er det også økonomiske forpliktelser med? Hva betyr det at det blir offentlig havn? Hva betyr det økonomisk for oss, det er jeg interessert i å vite». (BAnett 20. januar 2021).

Magnar Solbakk bekrefter nå overfor BA at han ikke var kjent med opsjonsavtalen. Han satt som kommunestyrerepresentant i hele den aktuelle perioden.

– Jeg kan ikke garantere at vi var blitt informert, det er alltid veldig mye dokumenter og vedlegg til politiske møter. Men det hadde aldri vært noen fokus på en slik avtale, og jeg kjente ikke innholdet. Hadde avtalen vært behandlet som en særskilt sak burde jeg ha husket det, sier Solbakk.

«Burde vært behandlet»

Han mener at avtalen burde vært behandlet i kommunestyret før den ble signert av ordfører.

– En ordfører kan inngå en intensjonsavtale i forkant av kommunestyrets behandling, men det er bare kommunestyret som kan binde kommunen over tid. Så avtalen burde vært behandlet. Men hvilke konsekvenser det har at den ikke ble det, det kan jeg ikke svare på. Det er usikkert.

– Hva tenker du om at avtalen skulle holdes unna offentlighet?

– Spørsmålet er jo hvilken forretningsmessig karakter den hadde. Men den burde ikke unndras politisk vurdering i kommunestyret.

Ikke helt hemmelig likevel

At kommunen hadde opsjon om kjøp er imidlertid nevnt i kommunens årsrapport for 2015:

«Det er gjort noe forhåndsarbeid for å se på mulighetene for etablering av det neste større industriområdet i kommunen som har god tilgang til sjø og kaier for større fartøy kan etableres. Grunneiere på Toftøya har gitt opsjon på salg av grunn til kommunen. Det dreier seg i første omgang om 300 dekar.»

Av kartutsnittene som følger avtalen går det tydelig fram at kommunen også ønsket å kjøpe sjøarealer i Korngårdsosen.

Da opsjonsavtalene første gang ble opprettet i 2014, var det for et mindre areal enn hva Aquaculture Innovation AS nå planlegger å bygge ut. Foto: Aquaculture Innovation AS

Pris: 18 - 19 millioner kroner

I desember i fjor meldte BA at kommunen vurderer å overføre opsjonsavtalen til utbyggerne på Toftøya. Det er selskapet Helgeland Miljøfisk som har søkt om tillatelse til et stort anlegg for landbasert lakseoppdrett på Toftøya. Selskapet eies av Aquaculture Innovation, hvor Paul Birger Torgnes er største eier. Torgnes var varaordfører da opsjonsavtalen første gang ble inngått tilbake i 2014.

Onsdag skal formannskapet behandle saken.

«I møte med representanter for Helgeland Miljøfisk AS / Aquaculture Innovation AS, er det bekreftet at de ønsker at kommunen utløser samtlige opsjoner for å videreselge hele området til deres eiendomsselskap for kostpris (ervervskostnader inkl. omkostninger).» skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet.

I sakspapirene er det opplyst et prisestimat på «ca. 18–19 mill. kr» for å innløse alle arealene i reguleringsplan for Toft næringsområde.

Næringssjef Johnny Hanssen har selv forberedt saken til formannskapet.

– Brønnøy kommune kan ikke risikere å bli sittende med areal som det ikke blir noe av. Vi må få løst ut opsjonene, men vi må ha en transportavtale, sier Hanssen.