Marine Harvest har fått tilbakekalt sin lokalitetsklarering for Råkneset i Velfjorden. Ifølge Fiskeridirektoratet følger det av biomasseregisteret at lokaliteten ikke har vært i de siste seks åra.

Lokalitetsklarering er en forutsetning for at man skal kunne drive en oppdrettslokalitet.

«Grunnlaget for vedtaket er at akvakulturlokaliteten ikke lenger er i bruk og dermed ikke lenger oppfyller aktivitetskravet», skriver Fiskeridirektoratet i et brev til Marine Harvest datert 23. mars i år.

Ikke drift siden 2012

Det heter videre:

«I henhold til biomasseregisteret har det ikke vært drift på lokaliteten siden april 2012. I følge driftsplanene er det heller ikke planlagt noen drift de nærmeste to årene og ut i fra deres tilbakemelding tolker vi det som at lokaliteten ikke vil bli tatt i bruk i nær fremtid.

Vi vurderer det dermed slik at vilkår for å trekke tilbake tillatelsen etter passivitetsbestemmelsen i laksetildelingsforskriften § 38 er oppfylt.»

Må ha aktivitet siste to år

Ifølge direktoratet er formålet for tilbaketrekking av slik klarering ved passivitet blant annet å hindre at lokaliteter ligger brakk og tar opp areal som kunne vært benyttet til andre formål, for eksemp annen akvakultur.

«Hensynet til ryddighet og effektiv ressursbruk i forvaltningen taler også for at passive tillatelser bør trekkes tilbake», skriver direktoratet.

Forskriften sier konkret at tillatelse eller klarering kan trekkes tilbake om det ikke er etablert en aktivitet som tilsvarer mer enn en tredjedel av tillatt biomasse innen to år, eller om det ikke har vært slik aktivitet i løpet av to år.

Ba dem vente, direktoratet ventet ikke

Marine Harvest har kommentert tilbakekallingen av vedtaket. Der peker de på at det er søkt om en ny lokalitet i Velfjorden, Kjuklingen, og er villige til å levere lokaliteten Råkneset tilbake om de får innvilget den søknaden.

«Vi har søkt om en ny lokalitet i Velfjord, Kjuklingen på nord siden av Mortenøya. Som et ledd i etableringen av Kjuklingen vil det ikke bli behov for lokalitet 10873 Råkneset. Dette vil frigjøre areal til-fiskeri og begrense potensielle niiljøntfordringer i fjorsystemet.