PS 28/22 Referatsaker

PS 29/22 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll SHMIL

Kommunedirektøren ber kommunestyret slutte seg til kontrollutvalgets uttalelse i saken.

PS 30/22 Depositum ved leie av kommunale boliger

Kommunedirektøren ønsker mulighet til å kreve depositum i kommunale boliger

Dette ble vedtatt enstemmig av driftsutvalg I og formannskapet.

PS 31/22 Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd i Brønnøy kommune

Kommunedirektøren har lagt frem retningslinjer for tildeling av lån og tilskudd.

Dette ble vedtatt enstemmig av driftsutvalg I og formannskapet.

PS 32/22 Finansiering til oppgradering av privat vannverk Tosbotn Vassverk

Kommunedirektøren vil gi et lån på 400.000 kroner med 5 avdragsfrie år og 20 år nedbetalingstid for å betale ned lån vannverket har tatt opp i Sparebank 1 Helgeland for oppgradering av vannverket.

PS 33/22 Revidering av kommunalt nærings- og landbruksfond

PS 34/22 Endring av SFO-vedtekter for redusert åpningstid

Kommunestyret vedtok i desembermøtet i fjor å innskrenke åpningstidene til SFO om sommeren, men det var mye forvirring rundt vedtaket, og dette er nå satt på vent til budsjettprosessen for 2023.

PS 35/22 Sluttbehandling Salbua Bobilcamping 2020003

Formannskapet vedtok forslag til detaljregulering av en ny bobilcamp ved Salbua i Velfjord.

PS 36/22 Endring av vigsler fra administrasjonen

PS 37/22 Valg av nytt styremedlem i SHMIL

PS 38/22 Hålogaland Lagmannsretts dom - Helge Thorsen vs Brønnøy kommune

Saksfremlegget fra KS-advokatene oppgis å være unntatt offentlighet, dog uten at det oppgis noen lovhjemmel for dette.