Onsdag vedtok et delt kommunestyre å utløse opsjonsavtalene med grunneiere på Toftøya. Dette vil bli finansiert enten ved låneopptak eller bruk av fondsmidler, og man regner det som sannsynlig at Aquaculture Innovation AS skal kjøpe eiendommene fra kommunen for samme pris, nærmere bestemt 20 millioner kroner.

Det som skapte debatt i kommunestyret, halvannen time for å være spesifikk, inkludert pause for gruppemøte, var at kommunen tar på seg noe risiko slik innstillingen til vedtak var formulert, men også fordi saken kom som tilleggssak til onsdagens møte tirsdag ettermiddag.

Dette er risikoen

Risikoen er todelt, for det første vil kommunen bli kunne sittende igjen med tomtene uten at utbygger kjøper dersom reguleringsplanen for området bli omgjort. Altså at utbygger slipper å kjøpe tomtene fra kommunen om reguleringsplanen blir opphevet.

Kort forklart godkjente departementet detaljreguleringen for Toft næringsområde i fjor, og denne godkjenningen er klaget inn til Sivilombudet, som nå undersøker saken.

Sivilombudet kan i sin tur komme til at vedtaket fra departementet var ulovlig, men ombudet har ikke mulighet til å pålegge departementet å omgjøre vedtaket. Det kan departementet velge å gjøre, men det er altså usikkerhet om hva som skjer selv om ombudet skulle komme til at reguleringsplanen ble godkjent ulovlig.

Den andre risikoen ligger i at utbygger ønsker å stille en garanti for beløpet gjennom Aquaculture Innovations morselskap Torghatten Aqua AS, og ikke som bankgaranti. Ifølge en juridisk vurdering vedlagt saksfremlegget innebærer dette en viss risiko sammenlignet med en bankgaranti.

Janitha Ormøy Singdahlsen ba om å få sin habilitet vurdert, siden hun eier noen få aksjer i Torghatten Aqua. Etter noe debatt ble hun kjent habil med 16 stemmer, mot stemmene til Rødt, SV og deler av Ap og Sp.

Mener risikoen er liten

Næringssjef Johnny Nielsen Hanssen.  Foto: Simon Aldra

Kommunedirektørens innstilling er ført i pennen av næringssjef Johnny Nielsen Hanssen. Han redegjorde for saken og understrekte at selskapet har uttrykt ønske om å overta tomtene og at Torghatten Aqua er et solid og sterkt selskap med god likviditet. I hans vurdering er den reelle risikoen liten.

– Jeg vil bli overrasket om det er en risiko av betydning, sa han.

Ifølge Hanssen var det dessuten uaktuelt å få forlenget opsjonsavtalene. De går ut 1. juli, og opsjonsavtalene kan heller ikke overføres til utbygger. Enten må de løses ut av kommunen, eller så må utbyggeren gå i forhandlinger med grunneierne selv etter 1. juli.

– Jeg ser at det blir fremstilt på en måte der vi kan stå i fare for at vi kan sitte igjen med et areal på 527.000 kvadratmeter på Toftøya mot sjø regulert til sjørettet næringsaktivitet for 20 millioner. Ja, det er et areal som er dyrt å bygge ut, men man har vel fått bevist i årene som går, og med pengene som allerede er investert, at det er aktører som ser at det er potensial for fremtidig sjørettet næring der, mente Hanssen, som beklaget at saken kom på så kort varsel.

Delte seg i tre

I den videre debatten delte kommunestyret seg i hovedsak i tre; En fraksjon bestående av SV og Rødt ville si nei til å utløse opsjonsavtalene.

Arbeiderpartiet ville utløse opsjonene, men si nei til forbeholdet om at utbygger slipper å kjøpe om reguleringsplanen ble kjent ugyldig.

Den tredje, flertallet, bestående av Sp, Høyre og Venstres 15 stemmer, gikk for innstillingen, mot Ap, R, SV og Frp's 11 stemmer.

Ville si nei

Eilert Horn (SV)  Foto: Simon Aldra

SVs Eilert Horn var første på talerstolen i saken.

– Vi har store underskudd, og mangler penger. Vi må bruke avkastning fra diverse på drift for å få hjulene til å gå rundt, da kan jeg ikke være med i dag på å investere 20 millioner i næringsareal. Arealene ligger der, reguleringen er der, den dagen Aquaculture Innovation får godkjent planene kan de ta kontakt med grunneierne og kjøpe arealene. Det blir enklest for Brønnøy kommune og grunneierne, mente Horn.

Ann Kristin Sletvold (Ap) i samtale med Siv Aglen (Ap).  Foto: Simon Aldra

Også Arbeiderpartiet var skeptiske til å løse ut opsjonene uten noen absolutt garanti for at utbygger kjøpte ut kommunen etterpå.

– I utgangspunktet er også Ap skeptisk til å løse ut opsjonene om ikke Torghatten Aqua er trygge, så blir vi også usikre, sa gruppeleder Siv Aglen.

Næringssjefen tydeliggjorde at utbyggerne på Toft ønsker å utvikle områdene det er snakk om.

– La det ikke være noen tvil, i alle møter på Toft har vi bare fått positive tilbakemeldinger om at de er klare til å gå inn, sa han. Men; Utbygger trenger at dette ikke dras ut over veldig lang tid.

Og, poengterte næringssjefen, selv om kommunen påtar seg det han anser som en liten risiko som først realiseres om reguleringen av området blir omgjort, så tar også selskapet en stor risiko om de kjøper tomten og senere ikke får oppdrettstillatelse.

– Det er den balansen på vekta de etterspør, for å løse ut området, sa Hanssen.

– Jeg hører hva som blir sagt, men er ikke villig til å gamble med kommunens penger, svarte Eilert Horn.

– Mindre risiko for kommunen

Ap's Magnar Solbakk fikk så ordet, og tydeliggjorde at Arbeiderpartiet er sterkt i tvil om punkt to i innstillingen, altså at kommunen tar risikoen om reguleringsplanen blir omgjort.

– Det er det som gjør oss sterkt i tvil. Det er en aktør som skal investere en milliard, til og med seks milliarder er nevnt, da mener jeg de må ta risikoen i potten. Kommunen vil også være i stand til det, men kommunen har en lang rekke oppgaver å forvalte, sa han.

Rune Moe (H)  Foto: Simon Aldra

Rune Moe (H) var helt uenig.

– Sier vi fra oss denne opsjonsavtalen risikerer vi forsinkelser på prosessen på mange år om det skal forhandles med hver enkelt grunneier på nytt. Området er ikke verdiløst om det ikke er regulert til næringsområde, kommunen kan starte reguleringsprosesser i andre retninger. Risikoen er mye mindre for kommunen enn for et oppdrettsselskap som har én bruk for det. Kommunen sitter med jokeren. Jeg frykter det vil sette prosjektet i spill. Det er andre steder i landet der de kan sette i gang med mye mindre motstand enn her, sa han.

Forhandlinger

Arvid Sandvær (Sp) fryktet tomteprisen utbygger måtte betale kunne bli for høy om man ikke utløste opsjonene.

– Sånn jeg forstår det er det sånn at grunneierne håper vi ikke går inn fordi de tror de kan forhandle opp prisen da. Det kan bli kanskje 2–3–4 ganger dyrere om selskapet skal forhandle. Da blir det en risiko om selskapet mener det blir for dyrt. Det er snakk om mange arbeidsplasser, men det er kort tid å skulle behandle dette, sa Sandvær.

Han spurte også hvor pengene skulle hentes fra, og om det ville gå ut over skoler og helsetjenester.

– I utgangspunktet ser vi for oss å ikke ta pengene fra noe sted, vi betaler 20 millioner og får 20 millioner tilbake. Vi låner i utgangspunktet eller bruker TTS-penger i den dagen eller ukene vi blir stående med eiendommene. Om vi blir stående med det har vi kjøpt en tomt for et lånefinansiert beløp eller TTS-pengene. Så er det hva 20 millioner koster kommunen, det har vi vært inne på før, sa kommunedirektør Frank Grønbeck Nilssen.

Kommunedirektør Frank Grønbeck Nilssen.  Foto: Simon Aldra

Kommunedirektøren har tidligere forklart at 10 millioner i investerte engangsbeløp etter en tommelfingerregel tilsvarer cirka 600.000 kroner på kommunens driftsbudsjett. Med andre ord tilsvarer 20 millioner cirka 1,2 millioner kroner på driftsbudsjettet.

Ap ville unngå risikoen

Etter 25 minutters pause for gruppemøter startet debatten igjen.

– Vi kan ikke si nei til innstillingen fra kommunedirektøren. Det kan få store konsekvenser om vi ikke løser inn opsjonen, mente Arvid Sandvær (Sp).

Arbeiderpartiet ville fortsatt si nei til å ta risiko dersom reguleringsplanen blir omgjort.

– Ap går også for å løse inn opsjonene etter at man har inngått en avtale om videresalg. Vi aksepterer også Torghatten Aqua som selskapsgaranti, men ønsker ikke å ta med punkt to i innstillingen (se faktaboks, red.anm.), sa Siv Aglen.

– Se generasjoner i øynene

Ørjan Moe (H). Foto: Simon Aldra

Høyre var ikke enig.

– Om vi nå på en måte skuffer tiltakshaver, så ser jeg det er mange aksjonærer i det selskapet som er betydelige og kanskje kan påvirke selskapet, om vi stopper dem nå, i en for Brønnøy kommune ualminnelig dårlig retning. Det er mange områder rundt i landet som står klare for å ta imot satsingen som vi ved å ta bort punkt to setter i spill. Jeg har ikke nerver til å se kommende generasjoner i øynene om vi roter bort denne muligheten, sa gruppeleder Ørjan Moe (H), som også snakket om ringvirkninger.

Magnar Solbakk mente det var en liten risiko.

– I motsetning til Ørjan Moe tror jeg utbyggerne er i stand til å skaffe de 20 millionene, og ta den risikoen, jeg, sa han blant annet.

Moe ønsker replikk på kommentaren, men ordføreren satte stopp for debatten.

Så, etter litt debatt om hvordan man skulle stemme, ble altså kommunedirektørens innstilling vedtatt med 15 mot 11 stemmer etter en halvannen time lang behandling.