Fagfor­enin­gene ba om 7.000 for ekstra helg, fikk 5.000

foto