– Torskeoppdrett ved Gåsholman er det virkelig lovlig, spør Olav Ellingsen i debattinnlegg på BAnett. Han viser til «Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret», hvor han fra forskriften siterer "Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk".

Kartet skal vise forholdet mellom det omsøkte oppdrettsanlegget og blant annet gytefelt for torsk og låssettingsplasser, passive og aktive fiskeplasser. Foto: Fra Codfarms akvakultursøknad. Utformet av firmaet Åkerblå på oppdrag av Norsk Havbrukssenter 2019.

Nordmo: Ikke i gytefelt

Daglig leder i Rolf Nordmo i Codfarm AS svarer på Ellingsens debattinnlegg at Gåsholman ikke ligger i et gytefelt.

– Codfarms anlegg på Gåsholman kommer til å bli et viktig akvakulturprosjekt for Brønnøy, og vi mener det kommer til å oppleves skånsomt i omgivelsene. I risikovurderingen til Havforskningsinstituttet har de gitt følgende anbefaling:

«Basert på tilgjengelig kunnskap foreslår vi fortsatt å gi lokale gytefelt langs hele kysten beskyttelse mot torskeoppdrett for å redusere risiko for negativ påvirkning. Dette gjelder spesielt i indre fjorder med små og sårbare bestander»

Gåsholman, konstaterer Nordmo videre, ligger ikke i et gytefelt og det ligger heller ikke i en fjord, men mer eller mindre i åpent hav.

– Går forbi anlegget

Registreringen av gytefelt for torsk i området er ifølge Fiskeridirektoratet basert på informasjon fra lokale fiskere og ikke basert på annen kartlegging.

I Brønnøysunds Avis 14.05.22 ga fisker Stig Magne Torgersen følgende vurdering av torsken i området:

– Han kommer inn fra sør her ved Gåsholman og beveger seg opp langs østsiden av sundet. Akkurat der hvor oppdrettsanlegget er planlagt gyter den ikke, der er det ikke bunnforhold. Der er det en bratt skråning og for dypt, torsken gyter helst på grunnere vann, rundt 30 til 60 meter. Men den følger landet innover, forbi den plassen der de vil legge anlegget.