Private barne­hager vant frem med klage, får tilbake store beløp