Utvalget uttaler:

Brønnøysunds Avis publiserte i februar 2022 en artikkel om at rektor ved en barne- og ungdomsskole valgte å fratre stillingen. Artikkelens tittel var: «Foreldre tok elever ut av skolen, rektor varsler at hun fratrer».

Klager er omtalte rektor som mener avisen uriktig har koblet vansker ved skolen sammen med hennes varslede avgang. Klager mener fremstillingen er både feil og spekulativ. Hun opplyser at hun søkte avskjed av private årsaker, og mener avisen burde vært mer kritisk til koblingen som ble gjort til den omtalte foreldreaksjonen.

Brønnøysunds Avis avviser at god presseskikk er brutt. Avisen bekrefter at artikkelen omtaler «to nyheter i én», og mener at de ikke har slått fast noen årsakssammenheng mellom foreldrenes valg om å ta barn ut av skolen, og rektors ønske om å fratre.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om viktigheten av at mediene er seg bevisst hvordan en sak presenteres, og alltid tilstreber at det som publiseres blir korrekt, jf. punkt 3.2 og 4.1 i Vær varsom-plakaten (VVP). Selv om enkeltopplysninger isolert sett kan være riktige, vil en gitt sammenstilling noen ganger kunne gi et feilaktig inntrykk.

Utvalget minner om at ledere for offentlige virksomheter må tåle et visst søkelys, på både egen rolle og virksomhet.

I dette tilfellet ser PFU at Brønnøysunds Avis har gjort en kobling i tittel og ingress mellom to forhold, og at sammenstillingen utvilsomt kan gi leseren et inntrykk av at det er en sammenheng mellom foreldrenes aksjon og rektors avgang. Dette mener utvalget at det ikke er dekning for, jf. VVP 4.4. Utvalget forstår at dette kan oppleves belastende for klager.

Brønnøysunds Avis har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 31. august 2022

Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

DISSENS: Et mindretall av utvalget kan ikke se at Brønnøysunds Avis konstaterer en slik årsakssammenheng. Mindretallet finner heller ikke at det er dokumentert konkrete feil i det publiserte, jf. VVP 4.4. Etter mindretallets mening var det heller ikke irrelevant å se sakene i sammenheng, og utvalgets mindretall minner om at ledere for offentlige virksomheter må tåle et visst søkelys, på både egen rolle og virksomhet.

Brønnøysunds Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. august 2022

Anne Weider Aasen, Frode Hansen, Ellen Ophaug