– I Hurdalsplattformen erklærte regjeringen at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk og kast, til en sirkulær økonomi basert på tanken om at minst mulig ressurser skal gå til spille, heter det i en pressemelding om planen.

I handlingsplanen skal konkrete tiltak sørge for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig. Den skal bidra til at det blir mindre avfall, og at vi dermed oppnår størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, heter det videre.

– Vi lever i et samfunn som kaster ressurser vi ikke har råd til å sløse med. De siste 50 årene er verdens ressursbruk mer enn tredoblet. Denne trenden må vi snu, vi skal vekk fra bruk-og- kast, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Her er noen av tiltakene i planen:

* ekspertgruppe utreder hva mer som trengs for å omstille til sirkulær økonomi

* vurdere skatt og avgift som virkemidler, for eksempel nedsatt moms på visse tjenester

* ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

* flere krav om kildesortering av mer avfall, også tekstilavfall

* nye ordninger for utvidet, langsiktig produsentansvar for tekstiler og noen plastprodukter

* rett til reparasjon og om grønnvasking

– Sløsing fører til miljøkrise

Den ferske rapporten fra FNs ressurspanel « Global Resource Outlook 2024 » viser at overdreven ressursutnyttelse er den viktigste årsaken til verdens miljøkriser.

Hvis ressursene ikke brukes mer effektivt og bærekraftig, kan forbruket øke med 60 prosent innen 2060.

Forbruket av naturressurser er mer enn tredoblet de siste 50 årene. Det har gitt store konsekvenser for klima og natur og gitt økt luftforurensning, vannmangel og redusert vannkvalitet, ifølge rapporten.

– Sirkulær økonomi innebærer at ressurser må brukes og gjenbrukes mer effektivt i giftfrie kretsløp. Regjeringens visjon er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som reduserer den samlede miljø- og klimabelastningen, skriver regjeringen i sin pressemelding.

– Svada

– Her er det ingenting nytt, bare mye svada. Det fremstår som et halvhjertet forsøk på å legge fram noe, og ender opp uten handlekraft. Handlingsplanen til regjeringen er en tapt mulighet, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hun viser til at Høyre de siste to årene på Stortinget har foreslått flere tiltak for mer gjenbruk og gjenvinning av tekstiler, plast, byggevarer, matavfall og elektronikk.

– Regjeringen har ikke fulgt opp med konkrete tiltak som skal ta oss fra en lineær til en mer sirkulær økonomi. Regjeringen skal kun vurdere og utrede. Det er trist at regjeringen ikke benyttet denne anledningen til å ta lederskap om et så viktig område, sier Tybring-Gjedde.

Regjeringen må følge opp med krav til materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall, klimakrav til byggematerialer og konkrete forslag til endringer i skattesystemet og regelverket, mener Høyre.

Forbrukerrådet: Bra, men ikke godt nok

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket sier det er bra at regjeringen etablerer et eget ekspertutvalg. Men ikke alt ved handlingsplanen er bra, mener hun.

Blyverket sier at det må lønne seg å ta gode miljøvalg.

– Skatter og avgifter må gjøre det attraktivt å både reparere og kjøpe brukt. Vi kommer til å følge dette arbeidet tett, sier hun.

Regjeringen viser ellers lite handlekraft for å få med forbrukerne, mener Blyverket. Hun sier at handlingsplanen i stor grad viser til grep som allerede er tatt eller tas i EU på forbrukerområdet.

Forbrukerdirektøren etterlyser også mer forpliktende tiltak når det kommer til brukthandel og til reparasjoner, og hun tar til orde for en egen forbrukertjenestelov.