Høyesterett forkastet anken

At den korrupsjonsdømte polititjenestemannen anket til høyesterett, hjalp lite, men retten forkorter fengselsdommen med to måneder.
Korrupsjonssaken
Nyheter

En enstemmig Høyesterett avgjorde den endelige dommen for den korrupsjonsdømte politimannen fra Helgeland.

- I lagmannsrettens dom – domsslutningens punkt 1 – gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 8 – åtte – måneder. For øvrig forkastes anken, kan man lese i dommen.

I juni 2010 ble mannen opprinnelig frifunnet av de to meddommerne i en rettssak ved Brønnøy tingrett. Tiltalen lød på grov korrupsjon.

Rettens formann mente imidlertid at tiltalte måtte dømmes for begge tiltalepunktene. Spesialenheten for politisaker, som var aktorat i saken, besluttet å anke saken til lagmannsretten.

I Lagmannsretten ble mannen fradømt retten til å inneha stilling i politiet, 10 måneders fengsel og inndragelse av 55.000 kroner.