Oppdrett ved Rørskjæran

Miljødirektoratet avviser klagen fra Fylkesmannen

Miljødirektoratet avviser klager på tillatelse til fiskeoppdrett på Rørskjæran i Vega verdensarvområde, men vurderer å kalle tillatelsen tilbake.

Fylkesmannen i Nordland forsøkte å stanse oppdrett ved Rørskjæran, men klagen ble tirsdag avvist av Miljødirektoratet fordi klagene kom for seint. Men direktoratet vurderer å kalle tillatelsen tilbake.   Foto: Bård Pedersen

Vega

– Vi har avvist klagene fordi de kom flere år for sent. Når vi likevel vurderer å kalle tilbake tillatelsen, skyldes det at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere konsekvensene for Vegas verdensarvverdier og verdensarvstatus er for dårlig, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Flere klager

Fylkesmannen i Nordland ga 29. april 2016 Marine Harvest Norway AS (nå Mowi Norway AS) tillatelse til oppdrett på lokalitet Rørskjæran i Vega kommune.

Nordland fylkeskommune besluttet 3. juli 2018 å gi Marine Harvest Norway AS en tidsbegrenset lokalitetsklarering for 5 år etter akvakulturloven.

Det kom inn flere klager på fylkeskommunens vedtak, og en klage var også knyttet til Fylkesmannens tillatelse til oppdrett etter forurensningsloven.

Klagene ble sendt til Fylkesmannen i Nordland for behandling.

Opprettholdt vedtak

Fylkesmannen besluttet i mars 2019 å opprettholde sitt vedtak om tillatelse til oppdrett på Rørskjæran og oversendte klagesaken til Miljødirektoratet. I sin avgjørelse etterspør også Fylkesmannen avklaring om hvilken betydning verdensarv og mangelfull konsekvensutredning skal ha for tillatelser etter forurensningsloven i akvakultursaker.

For å unngå at produksjonen startet før klagesaken var avgjort, ga Fylkesmannen en av klagene oppsettende virkning.

– Etter forvaltningsloven er det ikke anledning til å behandle klager som kommer mer enn ett år etter at et vedtak er truffet. Miljødirektoratet avviser derfor klagene og beslutningen om oppsettende virkning faller bort, sier Ellen Hambro.

Vurderer å trekke tillatelse

Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004 på grunn av det unike kulturlandskapet i området. Det er særlig lagt vekt på den unike ærfugl- og duntradisjonen.

Det er mangelfull kunnskap om hvilken påvirkning oppdrett kan ha på verdensarvverdiene og på sjøfugl i området. Det er derfor besluttet at det skal gjennomføres nye utredninger.

Miljødirektoratet skriver i pressemeldingen at Norge er folkerettslig forpliktet til å ivareta verdensarvverdiene. Å åpne for oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde uten en tilstrekkelig konsekvensvurdering mener direktoratet trolig vil innebære et brudd på disse forpliktelsene.

Miljødirektoratet viser til brev 11. februar 2019 fra statssekretær i Klima- og miljødepartementet til Nordland fylkeskommune som underbygger denne vurderingen.

– Fra før vet vi at støy og andre forstyrrelser i tilknytning til fiskeoppdrett kan skremme sjøfugl, inkludert ærfugl, fra å bruke områder som ellers er viktige for dem. Utslipp kan dessuten påvirke dyre- og planteliv på bunnen og dermed næringsgrunnlaget til blant annet ærfuglen. Det vil være uheldig med oppdrett i verdensarvområdet i Vega før vi vet mer om konsekvenser for verdensarvverdiene og for sjøfugl. Ny næringsvirksomhet i dette området nå kan også redusere verdien av de planlagte utredningene. Miljødirektoratet vurderer derfor å kalle tilbake tillatelsen til oppdrett på Rørskjæran, sier Ellen Hambro.

Mowi Norway AS er varslet om Miljødirektoratets vurdering, og kan gi kommentarer til varslet innen 28.mars.


Oppdrettslokalitet ved Rørskjæran

Fylkesmannen går tilbake på tolkningen av sitt eget vedtak

Mowi får fortsette etableringen inntil Miljødirektoratet har behandlet klagen.Mowi fortsetter å bygge anlegget ved Rørskjæran

Fylkesmannen er klar i sin sak, alt arbeid må stanses.Margunn Ebbesen har endret mening om oppdrett og verdensarv

– Jeg må si at jeg har støttet fylkesrådet i det vedtaket de fattet. Med den kunnskapen jeg har nå mener jeg det ikke er riktig å støtte dette videre.

Fylkesmannen stopper Mowi-oppdrett ved Rørskjæran

Bakgrunnen er innkomne klager på Fylkesmannens utslippstillatelse.