Mobbeombudet reagerer på at skolen ikke må stå til ansvar

Fylkesmannen skal ifølge loven avvise saken dersom det meldes om en mobbesak etter at eleven har byttet skole. Mobbeombudet i Nordland mener dette er uheldig.

Lasse Knutsen er elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland  Foto: Thor-Wiggo Skille

Vega

En elev ved Vega barne- og ungdomsskole ble ifølge foreldrene frosset ut av de andre i klassen. Dette ble over tid så ille at de valgte å skrive henne ut av skolen i juni 2017. Hun går nå på skole i en annen kommune.

Fylkesmannen avviste saken

Anita Kristiansen ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland bekrefter at de mottok en henvendelse fra foreldrene i oktober 2017. Den samme høsten hadde barnet begynt på en ny skole i en annen kommune.

- Det var ikke aktuelt å realitetsbehandle saken, da eleven hadde flyttet fra den aktuelle skolen, jf. opplæringsloven paragraf 9 A-6 som sier at fylkesmannen skal avvise saken dersom saken ikke gjelder skolemiljøet på skolen der eleven går når saken blir meldt til Fylkesmannen (fortidige forhold). Vår saksbehandler har snakket med foreldrene og skolen om dette. Vi vil understreke at Fylkesmannen har interesse av denne saken, da vi tar alle meldinger om elevers skolemiljø på alvor og følger opp via saksbehandling eller vurderer tilsyn med skoler som ikke gjør det de skal etter opplæringsloven, sier Kristiansen.


§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker
  • Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor.
  • Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til Fylkesmannen.
  • Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling.
  • Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd.
  • Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven. Skoleeigaren har ikkje klagerett
 

Kritisk mobbeombud

Lasse Knutsen er elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland.

- Hva mener du om at fylkesmannen ifølge opplæringsloven ikke skal realitetsbehandle saken fordi eleven har flyttet fra den aktuelle skolen?

- I forhold til endring i opplæringsloven paragraf 9A, har skolene nå et større ansvar i forhold til mobbing. Som mobbeombud i Nordland må jeg akseptere det lovverket som fylkesmannen også er underlagt. Gjennom et samarbeid med fylkesmannen vet jeg at slike saker som dette blir både tatt på alvor og har høyt prioritert. Men det er uheldig at lovverket begrenser fylkesmannen når et enkeltindivid som har opplevd mobbing ikke er elev på den skolen der mobbingen har funnet sted, sier Knutsen.

- Hvordan mener du det fremstår når skolen ikke må stilles til ansvar fordi  eleven selv valgte å forlate skolen?

- Uten å kjenne til detaljene, er det på generelt grunnlag svært uheldig at skolen ikke må stå til ansvar for en mobbesak, der eleven har måtte flytte til en annen skole på grunn av mobbing. Det er i slike saker vi alle må både ta lærdom og få kunnskap i hvordan vi kan forhindre dette. Det skal være unødvendig at en elev skal bytte skole fordi han eller hun opplever mobbing. Aktivitetsplikten i den nye «mobbeloven» er klar og tydelig i forhold til hva skolen må gjøre for å stoppe denne type handlinger, mener Lasse Knutsen.

To mobbesaker fra Vega

Fylkesmannen i Nordland har mottatt to henvendelser når det gjelder mobbing på Vega barne- og ungdomsskole siden august 2017. Denne aktuelle saken er en av dem.

- Hvordan har dere vurdert hva skolen har gjort for denne eleven før hun sluttet?

- Saken gjaldt fortidige forhold. Fylkesmannen har ikke realitetsbehandlet den, og vi har følgelig ikke vurdert hva skolen har gjort for eleven før hun sluttet, sier rådgiver Anita Kristiansen ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Ettersom fylkesmannen ikke har realitetsbehandlet denne saken, kan de heller ikke vurdert om skolen har gjort nok for at denne eleven skulle få en bedre skolehverdag. Fylkesmannen har heller ikke etterspurt skolens tiltak i forhold til denne eleven.

- Hvordan følger dere opp skolen i etterkant?

- Fylkesmannen har registrert dette til bruk i vår risikoovervåkning når vi vurderer veiledningsbehov, tilsyn og lignende, sier Kristiansen.

Fylkesmannen har fått henvendelse om ytterligere en sak om mobbing ved Vega barne- og ungdomsskole.

- Hvordan følges skolen opp i denne saken?

- Fylkesmannen har ringt til rektor etter at vi har hatt kontakt med foresatte, og det ble enighet om at skolen lager aktivitetsplan til eleven, med kopi til fylkesmannen. Vi vil behandle denne saken og skal vurdere om skolen har oppfylt eller brutt aktivitetsplikten, sier Anita Kristiansen til BAnett. 


Hevder datteren ble frosset ut av medelever

Foreldrene klandrer skolen på Vega for ikke å ha gjort nok for datteren. De valgte å bytte skole for å la henne slippe unna en skolehverdag hun bare ønsket å rømme fra.

 

Rektor vil ikke kommentere saken

Politikerne i formannskapet ble i et lukket møte orientert om saken der foreldrene skrev datteren ut av skolen fordi mente hun ble frosset ut av medelever. Men rektor vil ikke kommentere kritikken fra barnets foreldre i media.