— Det er ikke noen offentlig ordning for dekning av reise til sykebesøk

Hvis du tror pasientforskriften automatisk gir deg rett som pårørende til inndekning av reiseutgifter, så tar du feil, ifølge Helgelandssykehuset.
Helse

I «Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester», så står det i § 19:

«Nære pårørende til en pasient har rett til å få dekket nødvendige utgifter ved reise til en pasient som har livstruende sykdom, har omsorg for barn under 14 år og ikke makter å reise hjem, hvis den behandlende lege har gitt en uttalelse om at behandlingen varer minst to uker»

Områdesjef for pasientreiser i Helgelandssykehuset, Arve Smedseng avkrefter at denne paragraf a i forskriften gir ektefeller, samboere, barn over 14, foreldre, søsken eller tilhørende i samme husstand som den syke, rett til inndekning av reiseutgifter.

Områdesjef for pasientreiser i Helgelandssykehuset, Arve Smedseng  Foto: Helgelandssykehuset

—Poenget er at det ikke er noen offentlig ordning for dekning av reise til / fra sykebesøk. Unntaket er for barn under 14 år og som er under omsorg av den som er syk. Pasienten må da ha en livstruende sykdom og ikke makte å reise hjem. Videre må behandlingen vare over minst 2 uker og behandlende lege må rekvirere / bekrefte før slik reise innvilges. Ref § 19. Altså svært strengt og begrenset, konstaterer Smedseng om håndhevingen av regelverket. Han bekrefter samtidig det som hjalp brønnøymannen Tom Okan til sykebesøk hos kona Mariann på sykeleie.

—Barnet under 14 år vil ha rett til reiseledsager og det vil følgelig bli dekket reise for barnet og en ledsager, sier Smedseng.

—Hvordan definerer dere «nære pårørende»

—I § 19 a i pasientforskriften, er nære pårørende definert som «barn som er under omsorg» av pasienten. Under de øvrige punktene menes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, svigerbarn, svigerforeldre og søsken, samt personer som tilhører samme husstand. Dette er en videreføring fra tidligere regelverk, sier Smedseng som dermed påpeker at begrepet nære pårørende da gir rettigheter for familie og husstand ved barn og unges innleggelser ved psykiatrisk poliklinikk, samt bruk av familievernkontor, kompetansesenter og opplæringstilbud.

—Hvordan tolker dere «livstruende sykdom» i paragraf 19 a?

— Det er ikke tilstrekkelig at pasienten har en potensielt livstruende sykdom. Pasienten må befinne seg på et stadium i sykdomsforløpet som er livstruende. Det kreves likevel ikke at sykdommen er gått inn i en såkalt terminal fase. Dette følger av en tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet. Behandlende lege vurderer om dette vilkåret er oppfylt og denne vurderingen kan ikke overprøves av pasientreisekontoret, svarer Smedseng.

Helse