Demensomsorg i Sømna

Debatt

Kommentar til kommunedirektør Arne Johansens svarmitt innlegg i BA 9. juli.

Jeg vil først takke BA for at avisen bidro til at jeg endelig fikk svar fra kommunedirektøren på mine tidligere skriftlige henvendelser. Det var bra. Men litt påfallende blir det jo når kommunedirektøren uttaler at "vi som tjenesteleverandører selvsagt lytter til og samarbeider med pårørende, både i direkte kontakt og gjennom kommunens eldreråd."

Ja ja, jeg ser absolutt det positive i å sette offentlig fokus på demensomsorg både i Sømna og gjerne andre kommuner.

Jeg registrerer at kommunedirektøren er helt enig med meg angående demografisk utvikling i Sømna kommune. Synkende folketall og økende antall eldre er faktorer som vil være utfordrende for kommunen i tiden framover. Dette er selvsagt med på å belaste kommuneøkonomien.

Sykehjemsplasser er kostbare, men kommunen har et krystallklart ansvar for pleie og omsorg for de av kommunens beboere som har behov for dette. I dagens teknologiske verden er det utviklet mange finurlige dingser som kan bidra til å lette hverdagen for mange, og også bidra til at noen eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme lengst mulig. Men, disse kan dessverre bare benyttes av personer med kognitiv funksjon intakt. For demenspasienter med hukommelsessvikt som hindrer normale læringsfunksjoner er slike hjelpemidler stort sett ubrukelige. Her er det bare god gammeldags menneskelig nærhet, påpasselighet, tid og omsorg til alle døgnets tider som gjelder.

Dette er kunnskap som nære omsorgspersoner vet svært mye om.

Forskning på sykdommen demens pågår for fullt både i vårt land og i andre land. Men dette er svært komplisert forskning fordi det gjelder det vanskeligste og mest sammensatte organet i vår kropp, nemlig hjernen.

Det er nettopp derfor omsorgsarbeid for demente er så krevende at faren for utslitthet og kollaps for nære omsorgspersoner er truende. Denne kunnskapen er det departement og direktorat prøver å å få kommunene til å ta innover seg med å gi oppgaven med å utarbeide demensplaner hvert femte år. Det er derfor svært forbausende at Sømna kommune har prioritert denne viktige oppgaven så lavt.

Kommunedirektøren gir heller ingen troverdig forklaring på denne nedprioriteringen. Det er heller ikke særlig betryggende å oppleve at viktige beslutninger innen demensomsorg i Sømna blir foretatt lenge før denne viktige planen er utarbeidet og vedtatt. I yrkes- og arbeidsliv ellers er vel de fleste av oss vant til å innrette seg og forholde seg til vedtatte planer! Dette synes ikke å gjelde for demensomsorgen i Sømna, uvisst av hvilken grunn.

Kommunedirektøren nevner i sitt innlegg det relativet høye antall sykehjemsplasser i Sømna. Dette vitner om at kommunen fram til nå har sett sitt ansvar innen omsorg, og sørget for en verdig og god dekning for kommunens sine beboere som trenger dette. Dette må kommunen ha ros for.

Men omsorgen koster, og det kan ikke kommunen vri seg unna med "smarte" løsninger. Når det gjelder demensomsorgen gjentar jeg nok en gang at her anbefales høyere pleiefaktor, ansatte som utfører oppgaver i tilknytning til demens skal ha grunnleggende opplæring, forskjellige tilbud skal tilrettelegges for beboere, bygnings-og romfasisliteter skal tilrettelegges. Alt dette innebærer økte kostnader for kommunen innen demensbudsjetteringen. Derfor er det så uhyre viktig at alle med beslutningsansvar innen kommunen er seg sitt ansvar bevisst og foretar de riktige disposisjoner og vedtak som trengs for å oppfylle det kommunale ansvar for de av innbyggerne som har behov for pleie og omsorg. De er ikke en pressgruppe som kan fremme sine krav sjøl. Det er derfor vi pårørende, politikere, kommuneansatte, ansatte innen omsorg og alle andre må være svært tydelig i å fremme krav om fortsatt god demensomsorg i Sømna!

Navnet forplikter: Det heter jo Sømna omorgssenter!

Arild Aune