Åpent brev til politikerne i Sømna kommune

Innleggsforfatterne er foreldrerepresentanter i Vik barnehage.  Foto: Bente Milde

Å si at det «er skapt forventninger» er en stor underdrivelse. Vi føler oss ført bak lyset!

Debatt

Sømna kommune - «den grønne Helgelandskommunen som leverer»...i alle fall ikke til småbarnsfamilier som er bosatt sør i kommunen. Foreldre til barna i Vik barnehage ser nå behov for å være tydelig på hva vi mener om det Sømna kommune, ved kommunedirektør og økonomisjef, er i ferd med å foreslå.

Fra 2018 har det vært jobbet med prosjektering av ny barnehage i Vik. Etter to anbudskonkurranser foreslår nå kommunedirektør i Sømna kommune å legge ned barnehagen i Vik, slik at det eneste kommunale tilbudet blir på Berg (i tillegg til privatdrevne Bakketun). Over natten har man snudd fra investering og satsing på oppvekst, til å ikke lenger skulle gi et tilbud nært kommunesentrum. Vi er rystet over utviklingen, og ønsker å framheve noen punkter fra sakspapirene som vi synes det er viktig å merke seg.

Etter hovedopptaket for nytt barnehageår er det tilbudt plass til totalt 75 barn i Sømna kommune. Det er per i dag 107 plasser (medregnet 30 i nye Vik barnehage). Kommunedirektøren opererer med et behov om totalt 75 plasser i framtiden. Dette medfører en reduksjon på 32 plasser- og ingen ledig kapasitet i barnehagene i Sømna. Det betyr at dersom noen ønsker å flytte til Sømna, vil de ikke få tilbud om barnehageplass. Sømna kommune skal altså være «den grønne helgelandskommunen som leverer» - bare ikke barnehageplasser. Hvilke barnefamilier vil ønske å flytte til Sømna kommune dersom det ikke er tilbud om barnehageplass- hvordan skal folketallet kunne gå opp når signalet er at det ikke satses på barn og unge?

Videre opplyses det om at det over tid har vært størst innsøking på Berg kontra Vik barnehage, samt at man antar at dette vil øke på grunn at utbygging på Berg og arbeidsplasser i Brønnøy. Det kan oppleves som en selvoppfyllende profeti, all den tid at det er kommunen som bygger ut boligfelt på Berg... i år er det dessuten én innsøkt ettåring i Vik og én på Berg- altså er tallet likt.

Blant barna i Vik er det flere med foreldre uten sertifikat for bil. Tidligere har det vært et viktig argument at disse ikke skulle bli avhengige av bil - argumentet fra kommuneadministrasjon for at Bjøru ikke var aktuell plassering for barnehage. Det oppleves veldig merkelig at dette nå ikke problematiseres idet det foreslås en flytting til Berg. Det kan virke som om kommunens administrative ledelse bruker og forkaster argumenter alt etter hvilken retning de ønsker å lede politikerne. Vi var under den oppfatning at det var politikerne som skulle legge føringene, og administrasjonen som skulle utføre. Det vises til en hel rekke politiske vedtak om barnehage i Vik, hvorfor tas ikke dette til etterretning?!

Økte kostnader til eldreomsorg basert på demografi i kommunen benyttes også som et argument for å holde nede kostnader på barnehage. Det er interessant, for hvem skal ta vare på våre eldre? For å få unge til å bosette seg i Sømna og arbeide i eldreomsorgen- må det kunne være mulig for dem å ha familie her. Da trenger de barnehageplass!

Vedlikeholdsetterslepet i Berg barnehage brukes som argument. Dersom barnehagen på Berg uansett er tenkt inn i skolelokalene, vil det jo i realiteten være kun et kommunalt barnehagebygg i drift i Sømna - Vik barnehage? Dersom etterslep på vedlikehold skal være gjeldende argument så står det ledig barnehagelokale på Sund, og store lokaler på Bjøru som kan renoveres til en langt mindre sum enn noe annet alternativ vil koste.

Til sist ønsker vi å dvele ved følgende sitat fra sakspapirene «Sømna kommune ligger allerede høyt på statistikken over formålsbygg pr. innbygger, og kommunen må være kritisk i sine vurderinger før en velger å øke areal til formålsbygg ytterligere». Dette burde kanskje vært vektlagt tidligere? Før en valgte bort eksisterende formålsbygg, og gikk til anskaffelse av enda mer bygningsmasse- som i tillegg viste seg å være avhengig av store ombygginger før det kunne nyttes som barnehage! Dette minner om sløsing av kommunens penger.

Å si at det «er skapt forventninger» er en stor underdrivelse. Vi føler oss ført bak lyset! Det er nå kastet bort mye penger på prosjekteringer og omprosjekteringer, i tillegg til innkjøp av enda mer bygningsmasse - og så blir resultatet et kutt i tilbud?! Dersom det er for dyrt å bygge nytt, må man heller se på andre løsninger for å sikre barnehagetilbud både i Vik og på Berg.

Vi håper politikerne er bevisste sitt ansvar i å bevare bosetting i hele Sømna kommune- og stemmer for å beholde barnehagetilbudet i Vik. Det er viktig å beholde dette tilbudet midt i kommunen slik at man har et tilbud til de som jobber (eller skal jobbe) i Vik og lenger sør i kommunen også. Det er på tide at Sømna kommune begynner å fokusere på mer enn bare økonomien her og nå, skal det være attraktivt å komme hit, og å bli her, må det finnes tilbud til innbyggerne i alle aldersgrupper!

Linda E. K. Hestås og Signe W. Rørmark

Foreldrerepresentanter i Vik barnehageÉn søker til kommunal barnehagesatsing og millionsprekk

Ved hovedopptaket til barnehage, var det kun én søker til den kommunale barnehagen på Vik, hvor nybygget i løpet av halvannen måned ble 40 prosent dyrere å realisere.

 

Nå slår Johansen strek over innkjøpt barnehagebygg

Kommunedirektør Arne Johansen i Sømna vil ha ny totalforkastelse av barnehagebygget på Vik

 

Nybarnehage tegnet på nytt - se skissene

Etter at byggerammen ble økt og nytt brukerutvalg nedsatt foreligger det et nytt utkast til barnehage på Vik.

 

Politikerne støttet totalforkastelse av anbudskonkurranse

– Jeg kunne tenkt meg å legge frem sak med et helt annet innhold når jeg nå legger det frem, sa kommunedirektør Arne Johansen i Sømna.

 

Rammetillatelse for barnehage ble godkjent uten debatt

Uten diskusjon ble det gitt rammetillatelse til den nye barnehagen i Vik.Dette er ny-barnehagen med egen sykkelbane

Firmaet Arcon prosjekt AS har utviklet en barnehage som får mønehøyde på 5,2 meter og egen sykkelbane. Nabo føler seg overkjørt i prosessen.

 

Sømna kommune tar kontakt med barnefamiliene

Bor du i Sømna og har barn i alderen 0-16 år, kan du i neste uke vente deg telefon fra kommunen.

 

– Jeg vil ikke utsette sjåførene mine for denne risikoen

Hans Ivar Slåttøy, Karina Monsen og Raymond Monsen er sterkt kritisk til kommunestyrevedtaket om å etablere barnehage i sentrum.