Er inntegnet akvakulturområde ved Gåsholman ulovlig?

Slik er torskeoppdretten ved Gåsholman planlagt.   Foto: Vedlegg til søknaden

Debatt

Kjære folkevalgte fra AP, FRP, Rødt, SP, SV, V og H.

I den senere tid har det vært stilt mange spørsmål til hvorfor det ønskes å etablere et torskeoppdrett i et eksisterende fiske og gytefelt for torsk ved Gåsholman.

Ved Gåsholman fiskes det i dag miljøtorsk, uten tilsatt medisiner og annet skadelig avfall. Lokale fiskere bruker i dag området til verdiskaping, ved å levere fersk fisk til byens eget fiskemottak. Betyr ikke opprettholdelse av deres arbeidsplassene noe for lokalsamfunnet?

Hvis det tillates torskeoppdrett ved Gåsholman, vil fornybare ressurser gå tapt for alltid. Fiskeplasser fra generasjoner vil kun bli en fortelling til barnebarn.

Hvordan dukket nå egentlig disse akvakulturområdene opp på tegnebrettet? Hvorfor er ikke denne arealplanen sendt ut på høring før den ble "godkjent"? Hvorfor har ikke lokalbefolkningen fått vite noe før en vedtok å tegne inn et akvakulturområde i et fiskefelt?

Hvorfor har ikke kommunestyre behandlet denne akvakulturarealplanleggingen? Det virker som om det er noe mangler.

Det er vel en selvfølge at før du setter dine blyantstrek på kartet, i en sak som berører så mange, så sender du det ut på høring? Hadde normale prosesser blitt fulgt, ville selvsagt kjente gyte og fiskeplasser blitt tegnet inn. Det virker som om det er noen som har hoppet bukk over flere demokratiske prosesser.

I BA 20.08.2020 sier Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) at lovverket tillater ikke etablering av nye lokaliteter for torskeoppdrett i villtorskens gyteområder. Det aktuelle lovverket er Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret §7a. Med dette vil det jo si at det er ulovlig å etablere et torskeoppdrett ved Gåsholman.

Enhver sak har krav på å bli forsvarlig utredet. Hvis en sak er mangelfullt utredet, ja da må en jo starte på nytt der mangelen startet? Mange synes at denne saken er både trist og tragisk. Vi håper nå at denne saken endelig kan bli satt på sakslista, og behandles forsvarlig i kommunestyret.

Mvh

Olav Ellingsen og Heidi HansenPlansjefen avviser uriktig Gåsholman-prosess

Plansjef Gunvald Eilertsen i Brønnøy redegjør for behandlingen av arealplanen.