Vekst eller vern i Brønnøy?

Brønnøy Høyre er tydelige: De vil at Aquaculture Innovation skal få bygge ut sitt anlegg på Toft.  Foto: Aquaculture Innovation AS

Det kan ikke bygges ut 500 daa til industri uten at fugleliv og sopptyper blir berørt. Da er det viktig å sikre at utbyggingen skjer slik at sårbar natur så langt som mulig vernes og at friluftsinteressene i området blir ivaretatt

Debatt

Aquaculture Innovation planlegger å bygge et landbasert anlegg for oppdrett på Toftøya. Toftøya skal utvikles til å bli et marint næringsområde med dypvannskai for varefrakt til sjøs. Her snakker vi om en investering på mange milliarder og med flere hundre nye arbeidsplasser i fremtidens næring.

Vi i Høyre ser på Toftøya som en særdeles viktig sak å få realisert, og vi vet at svært mange er enige med oss. Utbyggingen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og havbruk er ett av satsningsområdene i kommunens strategiske næringsplan.

Både arealplanen og næringsplanen er vedtatt av dagens kommunestyre.

I politisk plattform med Sp er vi opptatt av primærnæringene og å legge til rette for miljøvennlig havbruksnæring.

Samtidig er det noen som mener at hensynet til naturmangfoldet på Toftøya må veie tyngre.

En utbygging på Toftøya vil medføre inngrep og tap av natur, la det være klart. Det kan ikke bygges ut 500 daa til industri uten at fugleliv og sopptyper blir berørt. Da er det viktig å sikre at utbyggingen skjer slik at sårbar natur så langt som mulig vernes og at friluftsinteressene i området blir ivaretatt. Det er planlagt at mye areal skal brukes til avbøtende tiltak som gang- og sykkelsti, samt turløyper.

For kommuneøkonomien vil en utbygging medføre inntekter på;

• Eiendomsskatt på bygninger
• Skatt på lønnsinntekt og formue fra minimum 300 personer
• Statlige overføringer for 800 – 900 nye innbyggere
• En evt. produksjonsavgift på 40 øre pr kg kan alene generere ca 20 millioner årlig fra anlegget

På Toft er det allerede et sterkt fag- og utdanningsmiljø innen sjømat. En utbygging vil kunne gi jobbmuligheter etter endt utdanning. Det samme gjelder for lærlingeplasser.

Vi må sørge for at morgendagens kompetansearbeidsplasser innen sjømat som våre ungdommer utdanner seg til, blir å finne i Brønnøy!

Investeringen er så stor at den ved normal drift vil generere minimum 300 nye arbeidsplasser, både direkte og indirekte. I innbyggertall kan det dreie seg om flere hundre nye innbyggere. Tenk hvilken positiv effekt dette vil ha på husbygging og opprettholdelse av barnehager og skoler!

Antatt omsetning for bedriften vil være 2,5 – 3 milliarder med kjøp av lokale varer og tjenester i størrelsesorden 250 – 400 millioner årlig.

For oss i Høyre er det enkelt å konkludere; vi kan ikke verne oss til vekst i denne saken. Toftøya må bygges ut.

Rune Moe, partileder
Tore Tveråmo, varaordfører
Ørjan Moe, gruppeleder