Hestehandel om rettsikkerheten i distriktene?

Ny verbal innpakking kan ikke dekke over at målet fortsatt synes å være å redusere antallet små lokale tingretter

Roald Tørrissen 

Debatt

Et flertall i Stortinget sto i vår opp som garantister for motarbeiding av regjeringens forslag til formell eller reell nedleggelse av 2/3 av landets tingretter. Det ga nytt håp   for oss som lenge har kjempet for fortsatt tilstedeværelse av selvstendige lokale domstoler i distrikt-Norge. Men nå ser det ut som det håpet kanskje kan briste. Domstoladministrasjonens sentraliseringsbølge fosser fortsatt frem og byråkratene i Justisdepartementet lar seg igjen rive med.

Uten en gang å ta seg tid til å gå skikkelig inn i argumentasjonen for på andre måter å opprettholde og styrke dagens lokale tingrettsmodell, fremmer departementet nå igjen sitt opprinnelige forslag. Ny verbal innpakking kan ikke dekke over at målet fortsatt synes å være å redusere antallet små lokale tingretter. Forslaget vil trolig bare innebære en lengre og mer pinefull nedleggingsprosess for et flertall av landets tingretter.   

Forslaget har som forventet blitt lovprist av lederne ved de største tingrettene i landet, samt selvsagt tatt vel imot av de sorenskriverne som i henhold til forrige nedleggingsfremstøt fra Domstoladministrasjonen allerede er blitt tillagt lederansvar for noen av de tingretter som nå i neste omgang foreslås nedlagt.  

Heldigvis er det fra mange andre tingretter, distrikter og organisasjoner også på faglig grunnlag blitt tatt kraftig til motmæle. Men uavhengig av hva man måtte mene om forslagets innhold, er måten saken nå fremmes for Stortinget på, både oppsiktsvekkende og kritikkverdig. Det er åpenbart lagt opp til en mulig kobling mellom et omstridt lovforslag og budsjettforhandlinger med et opposisjonsparti, som mot å få gjennom andre hjertesaker kanskje kan være villig til å støtte nedleggelsen av tingrettene. En slik hestehandel bidrar ikke til å styrke respekten for lovgivers behandling av viktige rettspolitiske og distriktspolitiske saker.

Når saken om få dager kommer opp til behandling i Stortinget er det fortsatt viktig og nødvendig at et flertall avviser en slik behandling. I stedet må Stortingets tradisjon for ubetinget styringsrett i denne type saker på ny understrekes, med krav om at saken i full bredde og på et klart rettspolitisk og distriktspolitisk grunnlag ved neste korsvei forelegges Stortinget til avgjørelse.       

En forsvarlig behandling av spørsmålet om organisering, lokalisering og drift av de lokale domstolene i Distrikts-Norge tilsier at man i et demokrati som vårt, av respekt for de holdninger som i vår ble signalisert fra en samlet opposisjon i Stortinget, avstår fra å løse dette viktige samfunnsspørsmålet gjennom en parentes i et budsjettforlik.

Roald Tørrissen

Sorenskriver i Brønnøy 1994 - 2017