Lydopptak og Datatilsynet

Ørjan Moe er gruppeleder for Brønnøy Høyre. Han og varaordfører Tore Tveråmo har skrevet dette leserbrevet. 

Debatt

Rådmann Helge Thorsen påstår at han hørte havnesjefen og havnas advokat Aagaard si "kjøpt og betalt av Søren Nielsen". Dette skal angivelig ha skjedd i et møte med Brønnøy Havn 2. desember 2019.

Det er svært interessant at det finnes et lydopptak på 1 timer og 58 minutter fra dette møtet i Brønnøy Havn. Lydopptaket er autentisk, det vil si at det ikke er manipulert eller redigert på noe som helst vis.  Opptaket er altså ekte, det bekreftes av et selskap som har ekspertise på slikt.  Samme selskap bekrefter også at ord som "kameraderi", "kjøpt og betalt" eller "korrupsjon" ikke er på opptaket. Dette ifølge havnesjef Sølvi Kristoffersen i Brønnøysunds Avis den 5. mars 2020.

I kjent stil avviser rådmannen dette, og viser til eget referat fra møtet. For oss som mangler juridikum, så skulle man tro at et autentisk lydopptak er overlegent et referat.

Den siste vendingen i denne farsen er at rådmannen har sendt en klage til Datatilsynet der avspilling av opptaket er tema. Altså ikke selve innholdet på opptaket, i stedet er det avspillingen av opptaket og hvem som har hørt opptaket som er tema. Klagen er datert 27. april, og den er fremdeles under behandling.

Fra Høyres side er det knapt noe som forundrer oss lengre når det gjelder hvordan rådmannen heller eskalerer enkelte situasjoner enn å ta en fot i bakken.  Fra desember 2019 til juni 2020 er det innlevert 1 politianmeldelse, 3 KOFA-klager og nå 1 klage til Datatilsynet.  Verken anmeldelsen eller KOFA-klagene førte frem.  Med dette som bakteppe stiller vi store spørsmålstegn ved rådmannens presisjonsnivå når det gjelder juridiske vurderinger.

I tillegg kom det hele 4 varslingssaker mot rådmannen som perler på en snor i løpet av kort tid. Den siste saken er ikke ferdig behandlet ennå. Og i september valgte dessverre oppvekstsjefen å si opp sin stilling.

I kommunestyret den 30. september stilte Høyres gruppeleder Ørjan Moe et spørsmål til ordfører. Bakgrunn og spørsmål var formulert slik;

"Like før jul i 2019 anmeldte rådmannen via ordfører, det han oppfattet som straffbare uttalelser fra personer i Brønnøy Havn til Politiet. Det er fortsatt uvisst både hvilke personer som ble anmeldt og hva som var det straffbare forhold.

Politiets konklusjon ble også at anmeldelsen ikke inneholdt påstand om straffbart forhold, og derfor ble avvist. Dette må ansees som pinlig for kommunen.

I mai 2020 melder så rådmannen Brønnøy Havn KF til Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) for tre saker. To av disse får han etter diverse korrespondanse med KOFA tilbakemelding om at ikke er straffbare forhold. Den siste saken gis rett til behandling. Ordfører har til meg tidligere bekreftet at han ikke var orientert om innsendingen av disse klagene.

Klagenemdssekretariatet har nå behandlet også denne saken, og kommet til at denne klagen også «umulig kan nå fram» i en behandling. Når sekretariatet velger denne behandlingen er det alltid grunnet det faktum at klagen er ubegrunnet og saken avsluttet.

Oppsummert betyr dette, slik jeg ser det, at rådmannen i Brønnøy ved fire av fire mulige anledninger anmelder/påklager det foretaket, som Brønnøy Kommune eier, til myndighetene på sviktende juridisk grunnlag.

Dette framstår som dårlig håndverk fra rådmannens side.

Spørsmål:

Hvilke tanker gjør ordføreren seg om hva slik adferd fra rådmannens side betyr for omdømmet, og attraktiviteten til Brønnøy Kommune som arbeidsgiver?"

Det er snart 1 år siden dagens kommunestyre ble konstituert. I dette året har det knapt vært anledning til å jobbe med politiske saker for å gjøre Brønnøy til en mer attraktiv kommune. Vi frykter at Brønnøys omdømme som bokommune og at kommunens ry som en god arbeidsgiver er svekket.

Ørjan Moe, gruppeleder for Brønnøy Høyre

Tore Tveråmo, varaordfører