Mer av Havbruksfondet må gå til lokalmiljøene og kystfylkene

Siv Mossleth har sendt avisen dette leserbrevet som sitt svar på leserbrevet fra Margunn Ebbesen og Tore Tveråmo.  Foto: Simon Aldra

Debatt

I Senterpartiets programutkast for 2021-2025 ser vi at partiet vil gå langt i å omfordele utbetalingene fra Havbruksfondet til folket langs kysten. Det foreslås at utbetalingene fra Havbruksfondet skal fordeles med 70 prosent til kommunene, 20 prosent til fylket og bare 10 prosent til staten. Der samme havbruksanlegg ligger i flere kommuner, må alle kommunene få sin rettmessige andel av midlene basert på anleggets arealbruk. 

Senterpartiet mener at det trengs nye virkemidler i distriktspolitikken, og vi vil legges til rette for det på en langt mer offensiv måte. Norge har store muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat, arbeidsplasser og for å skape verdier. Senterpartiet vil styrke Norges sterke posisjon som sjømatnasjon, samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt.

Når Senterpartiet vil snu sentraliseringa ved sterkere distriktspolitiske grep er det klare politiske prioriteringer for at folk skal kunne arbeide og bo i hele landet. Det er investeringer til inntekts ervervelse. Mer distriktspolitikk vil øke verdiskapinga i hele Nordland, også i alle byene våre. Lønnsomhet i havbruksnæringa skal ikke bare dryppe på vertskommunene, men være et skikkelig vanningsanlegg for lokalsamfunnene.

Siv Mossleth
Senterpartiet
Nordland