Kråker er langt bedre enn sitt rykte

Debatt

Kråkejakta har startet, altfor tidlig med tanke på ungene som fortsatt kan være avhengige av foreldrene. Ornitologer viser til at det ikke er behov for å regulere kråkebestanden - den regulerer seg selv. Men det er flere grunner til å gå imot kråkejakt.

Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of Ornothology i Cape Town samlet 42 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter. Konklusjonen var at om kråkene fjernes vil det ikke bli større bestander av andre arter.

Flere andre studier peker på det samme. I en undersøkelse fra 1993 ble kråkefugler og måker fjernet fra et myrområde i Skottland. Dette hadde ingen innvirkning på andre fuglearter, og en økning i predasjon fra rev ble registrert. En kanadisk studie fra 1995 viste at hekkesuksessen til ender i to områder hvor kråker ble fjernet ikke skilte seg fra hekkesuksessen i to kontrollområder der kråkene ikke ble fjernet.

Prosjektet «Kameraovervåkning av hønsefuglreir» (Trøndelag og Hedmark 2010-2012) viste at kråker har en svært lav predasjon på reir, tilsvarende den som gjelder for løse hunder.

Et etablert kråkepar vil holde reviret fritt for andre kråker i hekketida. Skytes alfaparet åpnes det for ungkråker som krever mindre revir. Det kan føre til at den lokale bestanden øker.  

En del av den norske hekkebestanden av kråker trekker sørover kontinentet og til de britiske øyer om høsten. Likeens trekker kråker helt fra Russland mot vest og sørvest om vinteren, for å finne snøfrie områder langs kysten. Kråkene som skytes i Norge i vinterhalvåret, og som det betales skuddpremie på mange steder, kan derfor være kråker fra andre deler av Europa som ikke hekker i Norge.

Kråkene får ofte ufortjent skylden for at det er blitt færre småfugler. Men den massive fugledøden er global og har sammenheng med det intensive jordbruket. På 30 år har Europa mistet 421 millioner hekkefugler, og 24 vanlige småfuglarter er redusert med en tredel. I Nord-Amerika har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, et samlet tap på 2,9 milliarder fugler. Blant annet går vipa kraftig tilbake i Europa, og Norge har mistet 75 prosent av bestanden.

De som jakter kråker bør huske på at når kråkene skytes vil predasjon fra rovfugler i større grad rettes mot andre fuglearter, som rype, orrfugl og storfugl - arter som jegerne ønsker å skyte mer av. Kråker er dessuten viktige varslere og bidrar til økt overlevelse for andre fuglearter. I tillegg rydder kråkefugler opp i åtsler og søppel.
 
Det er vanskelig å se en eneste grunn til å skyte kråker, men det er mange grunner til å la være. 

Jenny Rolness

Dyrenes Rett 

 

 

Teller fugler som aldri før

Norsk Ornitologisk forening skryter av tidenes fugletelling i Nordland.

 

Kråker på Vega med grotesk jaktteknikk

Hakker ut øyne på lam

Sauebønder på Vega har store tap av lam etter at kråke og ravn herjer i flokken. Fugleekspert mener hele kråkebestanden på Vega må utslettes.

 

Kommunal støtte til felling av kråker

I løpet av 2015 ble det felt 121 kråker på Vega. Det er ikke nok, mener Vega jakt.

 

Kråka får bade i fred

Kommunestyret i Brønnøy ville ikke ta stilling til skuddpremie.