Brønnøy havn: Å spille poker med skattepenger

Audhild Bang Rande trekker seg fra havnestyret.  Foto: Bård Pedersen

I og med at et flertall i kommunestyret i stedet valgte å lukke øynene og håpe på at «ting går over», tør ikke jeg ta risikoen på å sitte videre. Jeg kommer derfor til å søke kommunestyret om fritak fra styrevervet i Brønnøy Havn. Takk for meg

Debatt

Som nyvalgt kommunestyrerepresentant tiltrådte jeg havnestyret før årsskiftet. I løpet av den relativt korte tiden som har gått siden da har jeg rukket å bli «vettskremt» over det som synes å være havneledelsens foretrukne framgangsmåte, handlingsmåte og, ikke minst, behandlingsmåte (av saker i havnestyret).

Aller mest skremt er jeg over deres hang til å spille poker med andre folks penger. Skattebetalernes penger.

Og etter at et enstemmig kommunestyre bestilte en revisjon av havnas forvaltning (framgangsmåter, handlingsmåter, behandlingsmåter...osv), så er min oppfatning av tingenes tilstand blitt bekreftet så det holder.

Arbeiderpartiet stemte i sin tid imot å legge registerbygget til kaia (sentrum). Flertallet ville noe annet, og dermed måtte blant annet havnebygget rives. Byggherren (SNAS) skal bygget et nytt bygg til havna, og jeg støtter selvfølgelig helhjertet ønsket om å få mest mulig igjen for denne avtalen.

Men om vi lar fromme ønsker og innbilt muskelkraft gå foran juss, inngåtte kontrakter og sunt folkevett kan det gå riktig så ille når regninga skal gjøres opp.

Skal vi ta Brønnøy kommunes krevende økonomiske situasjon på alvor, må vi tørre å ta de alvorlige og nødvendige grep som Forvaltningsrevisjonen påpeker angående Brønnøy Havn.

Det er all grunn til bekymring rundt Havnas evne til å opprettholde dialog, samarbeid og kontroll slik at man kommer i mål med det nye havnebygget uten at kommunen sitter igjen med regninga.

Hvem som har gjort hva og hva som er blitt sagt ønsker ikke Brønnøy Arbeiderparti å ha fokus på. Vi konstaterer at flokene må løses ellers havner Brønnøy kommune i et stort økonomisk uføre uten at kommunen selv har kontroll.

Det foreligger en avtale dat. 23. februar 2018 med Søren Nielsen Gruppen (SNAS) og Brønnøy Havn som er godkjent og underskrevet av alle parter. I tillegg foreligger det en kravspesifikasjon om byggets innhold, konstruksjon mm. som er i henhold til TEK17. Som Forvaltningsrevisjonen påpeker, så er det ikke en kjempegod avtale, men forenklet sagt er det en avtale om at SNAS skal sette opp et nytt havnebygg til Brønnøy Havn, i bytte mot det bygget som måtte rives i forbindelse med bygging av nytt registerbygg. Som havnesjefen fortalte i siste kommunestyre, så fordrer avtalen dialog mellom havna og SNAS for gjennomføring. Avtalen kan leses her.

Anbudskonkurransen for det nye havnebygget ble åpnet i midten av juni 2020. Styreleder Leif Morten Slotvik poengterte i siste kommunestyre at kravspesifikasjonen er fulgt slavisk.

Det har imidlertid fortsatt ikke vært dialog mellom Brønnøy Havn og SNAS, (selv om styreleder i SNAS John Christian Syvertsen gjorde et redelig forsøk i juni, noe som ble blankt avvist av styreleder).

Hvordan kan man da vite at kravspesifikasjonen er fulgt slavisk? Dette er et avtalebrudd og tillitsbrudd. Allerede er det påløpt beløp i millionklassen som SNAS ikke ønsker å betale fordi de mener det faller utenfor avtalen. Trolig kunne dette ha vært løst ved en tettere dialog – sånn «business to business»!

Vi registrerer da også at SNAS allerede har reagert konkret mot fordyrende kvaliteter og krav i anbudsutlysningen. Noe av dette kan muligens være små kostnader som lar seg gjøre å forhandle om, men avtalen sier at endringer skal opplyses om på forhånd. Usikkerheten ligger i hvilke faktura betaler SNAS og hvor stor blir regningen til havna? Dette er den store økonomiske risikoen i prosjektet.

Hvordan kan dette skje? Svaret er manglende dialog og tillit, og det ligger an til et enda større konfliktnivå. Regningene øker proporsjonalt med tvisten mellom havna og SNAS.

Brønnøy Havn har en omsetning i underkant av 9 millioner kroner, og ifølge Forvaltningsrapporten har havna allerede 3 ganger så høy gjeld som det havna burde ha (19 mill er dagens gjeld). I tillegg til store investeringsbehov (opp mot 100 mill til ny kai) opereres det fortsatt med fantasifulle investeringsønsker om ny cruisehavn, sågar inklusive bru over Salhussundet. Og «kjøpelysten» stanser ikke der.

Om alt, eller noe av, dette skulle bli vedtatt kommer til det til å merkes i kommuneøkonomien, og til syvende og sist på skatteseddelen hos innbyggerne i Brønnøy kommune.

Vi i kommunestyret har tilsynsansvaret for kommunens forvaltning. Det er vi som står ansvarlig for å sikre at kommunens foretak drives effektivt, drives godt, drives i henhold til lover og regler, og at det drives til det beste for våre innbyggere, brukere og næringsliv. Vi mener derfor at forvaltningsrapportens alvorlighetsgrad må tas på alvor. Dette er årsaken til at Brønnøy Arbeiderparti i siste kommunestyre foreslo å nedsette et forretningsstyre som innen 20. november skulle utforme de strukturene som skal til for å styrke Brønnøy Havns fremtid. Med dette på plass kunne man kanskje lykkes i å rekruttere et nytt, folkevalgt havnestyre.

I og med at et flertall i kommunestyret i stedet valgte å lukke øynene og håpe på at «ting går over», tør ikke jeg ta risikoen på å sitte videre.

Jeg kommer derfor til å søke kommunestyret om fritak fra styrevervet i Brønnøy Havn.

Takk for meg

Audhild Bang Rande