Innlegg i kommunestyret onsdag 24. juni 2020

Under følger innlegget Eilert Horn hadde forberedt til kommunestyrets møte onsdag. Grunnet tidspress ble Horn avbrutt på talerstolen underveis i innlegget. Hele innlegget kan leses her.

Eilert Horn (SV) mener å kunne dokumentere flere faktafeil i revisjonsrapporten om Brønnøy Havn.  Foto: Jøran Horn

Jeg mener at rett skal være rett, spesielt i en rapport. Jeg har vanskelig for å stemme for en rapport som inneholder feil og som vil stå slik for ettertiden.

Debatt

Revisor har valgt å ta inn synspunkter fra høringen i teksten for å dokumentere ulike virkelighetsoppfatninger, og sier her i møtet «at det er tydelig at noen har snakket sammen».

Gjennom tre tiår som politiker har jeg sett mange rapporter men aldri sett slik uthenging av person. Og det etter som vi nå får høre: Etter at noen har snakket sammen! Dette sladderet har ingenting i en rapport å gjøre.

Rapporten: «Daværende ordfører med flere forteller at havnesjefen mente forhandlingsutvalget skulle forkaste avtalen som ble framforhandlet i februar 2018. – Havnas administrasjon var imot avtalen.»

Som kommunestyrerepresentant blir min nysgjerrighet vekket. Hvorfor var havnesjefen imot avtalen?

Utgangspunktet for forhandlingene var en avtale, med vedlegg (havnetakst bl.a - utarbeid høsten 2017)) som ble oversendt fra Havnestyret til SN (Søren Nielsen AS) 10. januar 2018. Utkastet var laget av Havna (advokater). Havnas økonomiske interesser var ivaretatt. Jeg vil nevne noen punkter

Punkt 4 - Kjøpesum/motytelse og oppgjør: For å sikre havneverdien er kostnadene beregnet til kr. 53,4 mill. Det står videre at «de totale kostnader vil kunne bli høyere eller lavere enn det estimerte beløpet». Hvis så skjer «skal det etter nærmere avtale gjøres et etteroppgjør». I beløpet 53.6 mill. ligger blant annet: Nytt bygg 36,8 millioner - tap av 13 parkeringsplasser er stipulert til 2,3 mill.- kostnader fjerning og reetablering av havnebygget 2 mill - Setninger i bakkant av Brækkankaia tyder på utvasking i steinmuren under, en nødvendig fornyelse av deler av Brækkankaia er da stipulert til 3,7 mill (SNs sin andel på 50%)

Punkt 12.Betingelse av kontinuerlig havnedrift. ….. «Ved flytting av havnefasilitetene skal SN besørge og bekoste midlertidige lokaler for havnen av tilfredsstillende karakter, minimum slik at alle Havnens funksjoner sikres i en midlertidig fase……. SN dekker eventuelle driftsmessige merkostnader som havnen og dens leietakere påføres i den midlertidige fasen ved flytting».

Punkt 15 Garanti/sikkerhetsstillelse. «SN er pliktig til å stille økonomisk garanti for kontraktsmessig oppfyllelse av sine forpliktelser».

SN var ute etter tomt – Havna hadde tomta!

Tidligere styreleder uttaler i rapporten «Havneforetaket hadde da sterke kort i forhandlingene.»

Ja Havna hadde sterke kort, men kortene ble dessverre forhandlet bort. Havna sitter igjen med svarteper. Den økonomiske risikoen er veltet over på Havna; Havna har 40 millioner i bankgaranti som skal dekke erstatning for tapt utviklingsmuligheter 2,5 mill – kompensasjon for prosjektutgifter 0,75 millioner, resten går på bygget – i beløpet kr 40 millioner kroner er det heller ikke tatt høyde for prisvekst.

Bortfallt refusjonkrav: 13 parkeringsplasser, utgifter til midlertidig kontorlokaler ( i dag beregnet til 430.000 kr. Pr. År), flyttekostnader, nødvendig fornyelse av deler av Brækkankaia. Det er heller ikke tatt høyde for prisvekst.

Revisor innrømmet i møtet at det ikke var en god avtale.

Jeg forstår nå hvorfor havnesjefen var imot avtalen.

Men det er kanskje ett lite lysglimt; I punkt 3.3.1 Kostnader i forbindelse med byggeprosjektet i den vedtatte avtalen leses følgende- «Motytelsen består i at SN dekker Brønnøy Havn sine nødvendige dokumenterbare netto utgifter knyttet til byggeledelse, prosjektering og utførelse/gjennomføring av Byggeprosjektet (eksl MVA) i det omfang og slik det er definert i Kravspesifikasjonen.»

Her står det klart at havna skal få dekket sine nødvendige utgifter til oppføring av bygget så lenge en holder seg innenfor kravspesikasjonen, det er ikke noe kostnadstak. Etter mitt syn trumfer dette bankgarantigrensen på 40 mill.

RapportenTidligere styreleder forteller at styret manglet informasjon om tilstanden til kaia som ligger foran dagens ekspedisjonslokaler. Dette hadde nok medført noen andre krav i forhandlingene. - Hurtigrutekaia må renoveres, deler må rives og bygges opp igjen før det nye havnebygget kan påbegynnes».

Denne informasjon fikk havnestyret i januar. Havnetaksten utarbeidet høsten 2017 viser dette, den lå som sagt som vedlegg til avtalen. Jeg mener at revisor skulle fulgt opp dette utsagnet, et utsagn som ikke er riktig

RapportenUenigheten er mellom havnesjefen på den ene siden og tidligere styre og Brønnøy kommune på den andre siden. Tidligere styre og Brønnøy kommune jobber for at et nytt havnebygg skal settes opp i henhold til avtalen. Havnesjefen jobber for et bygg på fire etasjer…»

Det finnes ikke spor i byggekomitereferater eller protokoller om at kun havnesjefen jobber for 4 etasjer;

I byggemøtereferat 26.03.19. Nestleder i styret: «Kostnad og finansiering av ekstra etasje må sikres. Mulige leietaker og forretningsmodell må utarbeides»

Notat fra leder i byggekomite: «Antall etg. på nytt bygg? Utleie? Evt. direkte adkomst fra eksisterende TTS-lokaler inn i utleieareal? - Må avklares senest i forbindelse med behandling av forprosjekt».

Enstemmig styrevedtak 03.05.19:«Havnestyret vedtar å reise havnebygget i tre etasjer i henhold til kontrakt med Søren Nielsen AS, men havnestyret gir havnesjef fullmakt til å nytte 100.000 kroner til utredning av ekstra etasje.»

Revisor kan som dokumentert ikke påstå at kun havnesjefen jobber for fire etasjer

Rapporten: «Flere forhold som hun (havnesjef) mener er brudd på grunnleggende forutsetninger for avtalen, men som ikke er nedfelt i avtalen.»

Havnas advokat sier at «Det ble gjennom hele rådgivningsprosessen anbefalt at samtlige forutsetninger skulle skriftliggjøres. Fraværet av skriftliggjøringen var et resultat av forhandlingen med SN og politisk press. De grunnleggende forutsetningene som ikke er skriftliggjort i avtalen, men som skulle honoreres basert på muntlige forsikringer.»

Det ble altså gjort en gentlemansavtale. Ifølge Store norske leksikon er definisjonen på en gentlemansavtale følgende «Brukes om en avtale mellom forretningsmenn eller politikere som ikke blir skriftlig eller offisielt bekreftet, men beror helt på partenes ærlighet og gode vilje».

Tenk over den!

Det var politisk press som gjorde at avtalen ble underskrevet, med forsikring i at muntlige avtaler ble holdt.

Rapporten: «i flere dokumenter som havnesjefen har sendt revisor problematiseres det at havneforetaket ikke har fått bygge først. Rekkefølgen på bygging er ikke regulert i avtalen».

«Tidligere styreleder og nestleder i styret har på direkte spørsmål fra revisor avkreftet at det ikke ligger noen muntlige føringer til avtalen»

I møte 20.11.18 mellom Sigbjørn Gladsø og styreleder i havna og havnesjef sakser jeg følgende:

Det ble fra Sigbjørn sterkt poengtert at det var ønskelig at råbygget til registrene ble bygget først………… det vil ta ca 8 til 10 måneder til å sette opp råbygget for registrene…………..

Dette er et stort avvik i forhold til premissene som lå til grunn for avtalen, der det var avtalt at havnebygget skulle oppføres før nytt registerbygg pga mindre ulemper for leietaker og drift av havna………Styreleder ba Sigbjørn fremme et skriftlig forslag hvordan dette burde løses, inkludert tidsperspektivet i anleggsperioden, slik at Brønnøy Havn kunne vurdere innholdet og kostnadene til dette. En slik løsning ville i så fall bety økt ulempe for havna og økte kostnader som må dekkes av Søren Nielsen AS»..

Jeg viser også til et notat fra møte 24.04.19: « Forhenværende ordfører: Det er ikke i henhold til avtalen som lå til grunn, der skulle havnebygget bygges først. Er det et alternativ at begge parter bygger samtidig?»

Dette viser tydelig at det var en omforent avtale om at havna skulle bygge først. Men SN viser hele tiden til den underskrevne avtalen, selvfølgelig.

Jeg trekker den konklusjonen at det er blåøyde amatører fra kystbyen som har forhandlet med profesjonelle forretningsmenn fra tigerstaden. Da måtte resultatet bli slik det ble.

Rapporten viser også en begynnende ukultur hos politikerne

Rapporten: «Det finnes også dokumentasjon på at fungerende styreleder forberedte en sak, noe som daglig leder mislikte».

«Styreleder engasjerte et firma til å lage en omtale av havna for å bedre omdømmet. Dette kostet kr 20 700 ifølge regnskapet»

«Mye skjer utenom havnestyret og slik har det vært i prosessen med nytt havnebygg også.( tidligere ordfører)»

Sakene som legges fram til behandling skal være forsvarlig utredet. I reglementet for kommunestyret er det rådmannen som er ansvarlig for dette. Overføres dette til havnestyret er det havnesjefen som har ansvaret. Her har en politiker «saksbehandlet» og laget det vedtaket han selv vil . Og siden vært med og stemt over saken. Det trekker revisjonen på skuldrene av. Uforståelig spør du meg. - Nå er det fritt fram for utvalgsledere å skrive saksframlegg.

Det er også uhørt at politikere bruker av fellesskapets midler (kjøper tjenester for kr. 20700) for å få skrevet et leserinnlegg. Men også det synes greit. Revisjonen kommenterer det ikke i rapporten.

Mye skjer utenom havnestyre og slik har det vært i prosessen med havnebygg også sier tidligere ordfører. Hva har skjedd utenom havnestyret?? Kontraktsforhandlinger?

Dette er visst også ok for revisjonen.

Ifølge kontrollutvalget er et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid.

Hva kan vi som politikere lære hvis revisjonen overser en slik ukultur?

Jeg mener at denne ukulturen må vi som politikere/kommune strak ta tak i slik at den ikke utvikler seg. Hvor er etikken? Det er fellesskapets midler vi forvalter.

Rapporten: «Eiendomssjefen ble med i byggekomiteen fordi han har kompetanse»

«Eiendomssjefen anså avtalen med SNAS som enkel å komme igjennom, uten kostnader for verken kommunen eller havneforetaket. Dette sett i forhold til andre byggeprosjekter som han leder i kommunen. Avtalen med SNAS er enkel, og kravspesifikasjonen er lett forståelig.» og videre

«at det var oppgitt et for stort beløp for havnebygget som burde være et null-sum prosjekt,»

Den 11.04.19, etter forespørsel fra arkitekten, gir eiendomssjefen slikt svar sendt pr mail:

« I et prosjekt vi nylig har arbeidet med har vi i utgangspunktet operert med en kvadratmeterpris på kr. 35000. Dette prosjektet er til en viss grad sammenlignbart ved at det er en kombinasjon av garasje og kontorer. Det er derimot ikke 40 cm hulldekker, og grunnarbeidet er ordinært med plate på masseutskiftet mark.( ikke eventuelt pæling med mere). Denne tomten var heller ikke komplisert med tanke på rigg og drift.»

Det er dette erfaringstallet, 35000 kroner pr kvadratmeter, som arkitekten har brukt. Og når havna så har 3 etasjer som hver er på 600 kvadratmeter da får vi et resultat på 63 millioner. Indirekte er det eiendomssjefen som er årsaken til at den stipulerte kostnaden blir slik. – arkitekten har lyttet til den stedlige kompetansen! Den endelige kostnaden får vi vite i august, når tilbudene mottas.

Arkitekten arbeidet sommeren med forprosjektet i dialog med byggekomiteen og sendte ut et endret forprosjekt i tråd med bestilling fra byggekomiteen til Havnestyret/byggekomiteen på ettermiddagen mandag 16.09.19. Havnestyret hadde bestemt møtedato torsdag 19.

Først onsdag kveld den 18. tok byggekomiteleder kontakt med Sigbjørn Gladsø representant for SN. Jeg limer fra BA: «Eiendomssjefen i Brønnøy kommune er også leder av byggekomiteen for nytt havne- og ekspedisjonsbygg for Brønnøy havn. Han slapp en veritabel bombe i Havnestyret da han tok ordet.

- Olivier viser fine bilder av et fint bygg. Men det er ikke helt klart at det er innenfor avtalen som ligger til grunn. Det er mer uklart. I og med saken ble utsendt i går tok jeg et telefonmøte med Søren Nielsen rundt midnatt. Det bekreftet at mine antakelser er rett, at det er mye som må avklares her med de som til syvende og sist skal betale. Hva angår avtalen og fasaden ser nok ikke Søren Nilesen dette helt likt, sa Sæthre.»

Hvorfor ble det ikke tatt kontakt med SN tidligere og først seint kvelden forut havnestyremøtet?

Å komme med en slik «bombe» rett i møtet er respektløst ovenfor arkitekten og også havnestyret. I tillegg er det et kostnadsspørsmål.

Jeg vil også ta med utdrag fra notat fra arkitekten til byggekomiteen. av 16.12.19

«Som en oppsummering kan vi bemerke at byggekomiteen har vært meget sparsommelig med å utarbeide og distribuere møtereferater fra sine interne møter, møter med PG og møter med SN

JSTArkitekter AS v/ Jan Støring»

Rapporten: «Det bør også påpekes at styret har vedtatt et havnebygg på tre etasjer og beregninger lagt fram for styret høsten 2019 kan tyde på at et budsjett på 60 millioner innebærer et havnebygg på fire etasjer.».

Her har nok revisor vært litt forutinntatt og konkludert for fort. Hvorfor i all verden skulle arkitekten legge fram ett bygg på fire etasjer når vedtaket er tre? Hadde revisor lest alle dokumentene som ble oversendt, eller i det minste spurt arkitekten, ville revisor funnet svaret; Arkitekten har brukt erfaringstall gitt av eiendomssjefen på 35000 kroner per kvadratmeter og med en grunnflate på 600 kvadratmeter over 3 etasjer gir det dette resultat: 35000 kr*1800 m2= 63 mill.

Og som tidligere nevnt; det endelige svaret får vi i august når anbudene åpnes.

Jeg har dokumentert feil i rapporten, og jeg kunne nok ha stilt spørsmål/kommentert flere utsagn/påstander. Revisor sier her i møtet at noen tydeligvis har snakket sammen, og revisor tyder opplysninger.

Jeg mener at rett skal være rett, spesielt i en rapport. Jeg har vanskelig for å stemme for en rapport som inneholder feil og som vil stå slik for ettertiden.


Eilert Horn,

Kommunestyrerepresentant for Brønnøy SV