Arealplan tilbake til formannskapet igjen

Debatt

I onsdagens maraton av et møte så ble det også fattet vedtak om kommuneplanens arealdel.

Flertallet gjorde et par endringer i planen, dette vil medføre at rådmannen må ta en ny runde i formannskapet. Endringene vil etter all sannsynlighet medføre klager og krav om ny høring etter vedtaket.

Kun Høyre og Venstre stemte for rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt i formannskapet. I denne saken hadde alle 4 representanter fra Høyre innlegg der vi advarte mot konsekvensene av å endre planen i siste liten.

Ironisk nok vedtok kommunestyret tidligere en sak om strategisk næringsplan der et av tiltakene var å tilrettelegge areal som kan søkes utviklet i sjø. 

Arealplanen har en særdeles lang historikk. Gjeldende plan er fra 1998, og rådmannen har jobbet med nytt planverk siden 2011.  Det var derfor en milepæl i oktober 2019 da det forrige kommunestyret behandlet saken og fattet vedtak med applaus.

Daværende ordfører, Johnny Hansen, har bekreftet at de så på vedtaket som endelig og at saken var klar for oversendelse til departementet for avgjørelse om meklingen ikke førte frem.

Rådmannen tolket imidlertid saken som et intensjonsvedtak, og ønsket derfor saken til ny behandling.

Det hører også med at det var 6 representanter fra det forrige kommunestyret som var med på ny behandling. Av disse 6 var det kun Liv-Astrid Bang fra Venstre som stod på samme standpunkt som i oktober. De 5 andre hadde skiftet mening siden sist.

I Høyre husker vi saken om Hjartøya fra april 2017, der vi tidlig advarte om faren for tap av arbeidsplasser og kompetanse, mindre kjøp av lokale varer og tjenester, reduserte skatte- og konsesjonsinntekter. Resultatet der ble flytting av anlegg til en annen kommune.

Vi frykter at kommunestyrets vedtak vil medføre at aktører innen oppdrett ser på Brønnøy som næringsfiendtlig.  Forutsigbarheten er for svak for langsiktige aktører.

Og lokalt kan dermed konsekvensen bli mindre verdiskaping, færre arbeidsplasser/innbyggere og reduserte inntekter fra Havbruksfondet som vil merkes i kommunale tjenester.

I ytterste konsekvens risikerer vi at dagens aktører enten ser seg om etter andre muligheter eller velger en annen kommune å etablere seg i.

Det er derfor på høy tid å spørre; hva er det vi skal leve av? Hvorfor skal folk flytte til kommunen vår, hvilke muligheter for næringsetableringer er det vi som politikere legger til rette for?

Det er åpenbart at offentlige arbeidsplasser ikke blir like dominerende i Brønnøy som før, vi må dermed ha en vekst i det private næringslivet.

Høyre tror at ett av svarene på vekst i Brønnøy ligger i en miljøvennlig og innovativ oppdrettsnæring som åpner opp for lokale underleverandører, slakteri/foredling og bioenergi for å nevne noe.

Vedtak som dette vil gjøre det vanskelig å oppnå vår ønske om +200 nye arbeidsplasser i Brønnøy i denne valgperioden.

Tore Tveråmo, varaordfører

Ørjan Moe, gruppeleder

Leif Morten Slotvik, kommunestyrerepresentant

Rune Moe, kommunestyrerepresentant