Styret i Brønnøy Havn – en stein i skoen for Ap

Styreleder Leif Morten Slotvik (H) sier han har full tillit til havnesjef Sølvi Kristoffersen i Brønnøy Havn.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Arbeiderpartiet fremmet i kommunestyret den 24. juni et forslag om å oppløse det sittende Havnestyret. Partiet mener åpenbart at dagens modell med politikere og brukerrepresentanter ikke duger. Bakgrunnen er manglende tillit til at Havnestyret evner å skjøtte sine oppgaver.

Det konkrete forslaget la bl.a. til rette for å;

• Erstatte dagens Havnestyre på 7 medlemmer med 3 medlemmer i et såkalt forretningsstyre

• Avslutte bruk av advokat i det som er en svært viktig fase for Havna

• Reetablere en rådhustung byggekomite

Arbeiderpartiet ønsket dermed å profesjonalisere og privatisere Havnestyret. Dette var konsekvensen om kommunestyret fulgte Ap sitt forslag.

I tillegg er det interessant å merke seg at Ap opprinnelig hadde formulert et punkt som ville gi forretningsstyret i oppdrag å fremme "forslag til hvordan havna skal organiseres og i tillegg vurdere havnesjefens rolle og stilling iht forvaltningsrapporten".

Det siste punktet ble aldri konkret fremmet, men gir et innblikk i hvordan Ap tenker; et forretningsstyre med frie tøyler til å foreslå fremtidig organisering og attpåtil gi en vurdering av havnesjefens rolle og stilling i henhold til forvaltningsrapporten!

Fra Høyre side var det totalt uaktuelt å støtte et slikt forslag. I motsetning til andre har vi tillit til at det sittende Havnestyret og havnesjef fullt ut er i stand til å ivareta havnas interesser.

Det er Høyres oppfatning at Ap ved å avsette Havnestyret også ville ha avviklet en del av folkestyret. Vi har med dette slått et slag for folkevalgtes medvirkning i avgjørelser som angår Brønnøy.

Så kan vi jo alltids spekulere i Ap sin motivasjon for forslaget sitt.


Leif Morten Slotvik, leder av havnestyret