Barnetun barnehage – fornuft og følelser gir samme svar

Jeg tror foreldrene er de beste til å vurdere en barnehages kvaliteter

Asbjørn J. Fagerlund 

Debatt

Oppvekstsjef i Brønnøy Kommune Cathrine Theting slår i sitt innlegg fast at hun er opptatt av vi må skille følelser fra fakta i saken rundt Barnetun barnehage, selv om det er vanskelig.

Som forelder med barn i Barnetun er jeg selvsagt ikke fri for følelser i denne saken. Følelser og fornuft er ikke gjensidig utelukkende, og det er greit å legge følelsene på bordet først.

Min familie og jeg er tilflyttere til Brønnøysund. Av den typen som motvirker synkende barnetall. Vi stakk tåa i vannet før vi hoppet uti. Brukte tid på å kjenne på hvordan det var å bo og leve som barnefamilie Brønnøy, før vi kastet anker og bosatte oss permanent.

Barna våre har gått i Barnetun barnehage. Dette har vært, og er fortsatt en enestående barnehage. For en barnefamilie er det mange ting som i sum utgjør bolyst, og det å ha barna sine i en særdeles god barnehage er unektelig en viktig faktor.

Oppvekstsjefen demonstrerer også selv i sitt innlegg at skillet mellom følelser og fakta er krevende. Hun skriver at som leder har man et stort ansvar, og i neste avsnitt at hun er opptatt av alle barn, og at det handler om vår felles fremtid. Utsagnene er appell i kraft av være autoritet, og fyrer opp under følelser. Umulig å være uenig i, men tilfører heller ikke ordskiftet noe av rasjonell verdi.

Oppvekstsjef Theting synes måling av kvalitet i barnehage er komplekst, og ramser opp noen kvantitative variabler, slik som utdanning hos ansatte, sykefravær og økonomi som ifølge sitt eget referansemateriale er best egnet til å måle strukturelle forhold. Popularitet blir også nevnt, men skrevet med anførselstegn, som om det er noe flyktig og uhåndgripelig, eller befinner seg utenfor rekkevidden av fornuft.

For å bryte ned noe som er komplekst til noe som er begripelig kan det være nyttig å se på forholdet mellom variablene. Hva påvirker hva? Finnes det et hierarki av variabler? Er det noe som fører til noe annet?

Popularitet er ikke ubegripelig. Det er konkret, det gjenspeiles direkte i barnehagens søkertall, og er produktet av alle målbare og ikke målbare forhold som er relevante for en barnehage. Søkertall er kongen av alle variabler. Et endepunkt, sluttprodukt eller utfallsmål om du vil.

Jeg tror foreldrene er de beste til å vurdere en barnehages kvaliteter, relativt til sitt barns behov. Foreldrene velger barnehage ut fra hva de mener er best for sine barn. Når de prioriterer de tilgjengelige alternativene, foretar de en implisitt analyse av all tilgjengelig informasjon. Hva de ender opp med som førstevalg, er langt fra tilfeldig.

Det samme gjorde vi. For oss var den viktigste kilden til informasjon å snakke med andre foreldre som hadde erfaringer med å ha barn i de aktuelle barnehagene. De foreldrene vi snakket med som hadde, eller tidligere hadde hatt barn i Barnetun var udelt positive og snakket varmt om barnehagen. Konklusjonen etter å ha gjennomgått all tilgjengelig informasjon var at vi ble en del av søkertallet til Barnetun, og var så heldige å få plass.

Det tar lang tid å opparbeide et godt rykte, og det er fort gjort å miste det. Det er ikke uvanlig at organisasjoner betaler store pengebeløp og hyrer inn konsulenter for å drive omdømmebygging. Barnetun barnehage har derimot opparbeidet et godt rykte gjennom å rekruttere og beholde ansatte som harmonerer med barnehagens kultur og verdier, betydelig dugnadsinnsats fra foreldre, og aller viktigst: møte og se barna, hver dag, på en slik måte at mange foreldre uten forbehold vil gi sine anbefalinger til andre foreldre.

Brønnøy kommunes opptreden i denne saken kan ikke forstås på noen annen måte enn at kommunen de facto ønsker en nedleggelse av Barnetun barnehage, på grunn av overkapasitet i den samlede barnehagesektoren.

Kommunen sin løsning på problemet med at færre barn fødes, og at færre barnefamilier flytter inn, er å nedskalere det totale barnehagetilbudet etter forventet etterspørsel. Det er begripelig.

At man begynner nedskaleringen ved å legge ned en barnehage som foreldre vurderer som den beste for sine barn, flere enn den har plass til, er derimot ubegripelig.

Barnetun barnehage bidrar til at innflyttere slik som oss velger å bli i kommunen, og også kanskje til at barnefamilier som bor her bestemmer seg for å få flere barn.

En nedleggelse av Barnetun barnehage gjør problemet man ønsker å løse, at det er for få barn i kommunen, enda verre. Å legge til rette for at Barnetun barnehage fortsatt kan eksistere, er en del av løsningen på minkende barnekull.

Kjære Brønnøy kommune, stopp denne galskapen. Spill på lag med en av kronjuvelene i oppveksttilbudet til våre barn, så finner vi en løsning.

Asbjørn J. Fagerlund

Forelder med barn i Barnetun barnehage