Uttalelse fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad, vedrørende innstillingen om Helgelandssykehuset 2025 til Helse Nord

Andre Møller, Berit Hundåla og Hans Gunnar Holand er blant ordførerne bak dette leserbrevet.  Foto: NRK Nordland

Våre 12 kommuner mener at administrasjonens innstilling ikke er framtidsrettet og stabiliserende for spesialisthelsetjenestetilbudet på Helgeland, men egentlig bare er en fortsettelse av dagens struktu

Debatt

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad har stått sammen i prosessene rundt Helgelandssykehuset 2025. Sammen representerer vi flertallet av befolkningen på Helgeland. Våre kommuner er ulike, og alle vil oppleve ulike utfordringer ved den beslutningen som til slutt fattes i denne saken. Imidlertid har våre 12 kommuner funnet sammen og utarbeidet en felles plattform for samarbeid, der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester er vårt hovedfokus. I våre vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene på Helgeland, og ikke den enkelte kommune.

Administrasjonens innstilling om Helgelandssykehuset 2025 til Helse Nord var derfor nedslående lesning for våre 12 kommuner. Våre kommuner opplever at administrasjonen med denne innstillingen skyver ansvaret for prosessen bort fra eget bord. Modellen som er foreslått er ikke utredet eller vurdert tidligere i prosessen og kan vanskelig forsvares ut fra gitte mandat. Innholdet i løsningen er uklar og forutsettes utredet i konseptfasen, noe som gir grunn til stor usikkerhet rundt beslutningsgrunnlaget. Viktige funksjoner som kreftkirurgi, føde og administrasjonens framtidige lokalisering forutsettes utredet av Helgelandssykehuset selv i den kommende konseptfasen. Med tanke på den tillitskrisen denne prosessen har utløst på Helgeland, anses dette som en særdeles dårlig løsning for en konstruktiv videreføring av framtidas Helgelandssykehus. Helse Nord er det øverste faglige organet for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Det er derfor skuffende for oss at innstillingen fra administrasjonen ikke er mer i tråd med de faglige anbefalingene som foreligger i denne saken.

Våre 12 kommuner mener at administrasjonens innstilling ikke er framtidsrettet og stabiliserende for spesialisthelsetjenestetilbudet på Helgeland, men egentlig bare er en fortsettelse av dagens struktur, i tillegg til en nedleggelse av Mosjøen sykehus. Med unntak av det allerede vedtatte DMSet i Brønnøysund, er denne innstillingen ikke et forbedret tilbud til noen av pasientene på Helgeland. Innstillingen er i realiteten en forverring av tilbudet til innbyggerne i nedslagsfeltet til Mosjøen sykehus. Disse pasientene får nå lang vei til et fragmentert spesialisthelsetjenestetilbud med funksjonsfordeling sykehusene imellom. I tillegg til å være lite pasientvennlig, vil denne innstillingen også gjøre samhandling og samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten mer problematisk i framtiden.

Den framlagte innstillingen vil ikke skape det sterke Helgelandssykehuset vi som kommunene ønsker oss i framtiden, med et stort og robust fagmiljø som skaper synergier og muliggjør nye spesialistfunksjoner på Helgeland. Funksjonsfordeling og små fagmiljø vil føre til at pasientene vil føle mindre lojalitet til Helgelandssykehuset, og dermed bidra til økt pasientlekkasje sørover. Dette vil i særlig grad gjelde de sørlige kommunene, inklusive Grane og Hattfjelldal, som med fordel vil kunne benytte seg av spesialisthelsetjenestetilbudet i Helse-Midt. Dette gir en svekkelse av pasientgrunnlaget for Helse Nord som vil ramme både Helgelandssykehuset, men også UNN som universitetssykehus. Våre 12 kommuner ønsker en struktur og lokalisering av framtidens Helgelandssykehus som gjør at alle pasientene på Helgeland ønsker å benytte seg av tjenestene som tilbys i sykehuset, og som dermed beholder pasientene innenfor Helse-Nord området.

Våre kommuner tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere, med vektlegging av akutte helsetjenester, det som virkelig haster. Viktigheten av god nok tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for pasientene i hele regionen, med kyst-, innlands- og sørliggende kommuner, er grunnpilaren i samarbeidet mellom våre 12 kommuner. Tryggheten om å nå hjelp når det virkelig haster er en forutsetning for opplevelsen av likeverdige helsetjenester for en befolkning lokalisert på øyer, kyst og innland.

Våre 12 kommuner understreker igjen at modell 2a, som innebærer ett stort akuttsykehus sentralt på Helgeland, med to tilhørende DMS, er den mest hensiktsmessige strukturen for framtidens Helgelandssykehus, og vi støtter derfor Helgelandssykehusets vedtak som ble fattet 28.11.19. Styret i Helgelandssykehuset har vært tett på prosessen over lang tid og er godt kjent med kunnskapsgrunnlaget foreligger i saken. Vi mener vurderingene som har ført til styrevedtaket i Helgelandssykehusets er gode, og bør tillegges vekt også i Helse Nords vurderinger i saken. Vedtaket er også faglig godt forankret, og støttes av et bredt fagmiljø både i primær og spesialisthelsetjenesten. Dette er den eneste strukturen som på sikt vil være bærekraftig og stabil for Helgeland som helhet, og vil kunne skape ro i en region der denne saken har skapt mye støy over tid.

Våre 12 kommuner står fremdeles samlet bak kravet om ett stort akuttsykehus plassert sentralt på Helgeland. Vi ønsker med dette Styret i Helse-Nord lykke til med å fatte et framtidsrettet og helhetlig vedtak til det beste for alle pasientene på Helgeland.

Helgeland 13.12.19


Peter Talset

Ordfører  

Alstahaug kommune


Eilif Trælnes

Ordfører

Brønnøy kommune


Nils Jenssen

Ordfører

Dønna kommune


Ellen Schjølberg

Ordfører

Grane kommune


Harald Lie

Ordfører

Hattfjelldal kommune


Elbjørg Larsen

Ordfører

Herøy kommune


Ivan Haugland

Ordfører

Leirfjord kommune


Hans Gunnar Holand

Ordfører

Sømna kommune


Jan Helge Andersen

Ordfører

Træna kommune


Berit Hundåla

Ordfører

Vefsn kommune


Andre Møller

Ordfører

Vega kommune


Torhild Haugann

Ordfører

Vevelstad kommune