Styret reddet fullverdig sykehus for Helgeland

Debatt

Prosjektinnramming i Sykehusprosessen og «Oppdragsdokument 2013» fra Helse Nord.

I tråd med regional helseforetakets fullmaktsstruktur og ved arbeider i fase av «Prosjektinnramming», et avsnitt i tidligfaseprogrammet av hovedfunksjonsprogrammet jan. 2013; har styret 28.11.2019 med flertall 7 stemmer mot 4 stemmer, vedtatt et stort akuttsykehus for Helgeland i Sandnessjøen og omegn. Denne lokalisering som virker ganske uklar, er definert til lokalisering 20 min. reisestrekning mot Mosjøen, dvs. lokalisering til Tovåsen.

Flertallsavstemningen som ble foretatt i styret for Helgelandssykehuset HF, gir en bekreftelse på «Oppdragsdokument 2013», som Helgelandssykehuset HF mottok fra Helse Nord RHF:

«Et Helgelandssykehus som skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning».

Historieskrivere

Gravende historikere vil i kjølvannet for felles kompetanssterkt stort akuttsykehus for 80.000 helgelendinger, finne en uryddig, svekket sykehusprosess på grunn av skjev vekting mot regional politisk sentrumsbygging, fremfor lokalisering av Helseinstitusjon for pasientrelaterte behov. Bruk av politisk og organisatorisk makt, med støtte av kommunikasjonsrådgivere og arbeidsgrupper produseres resultater med fordreid, uklare rapporter: Helgelandssykehuset 2025 og Rapport fra ekstern ressursgruppe.

Rapporter som mer fremstår som bestillingsverk av oppdragsgiver,-Administrasjonen av Helgelandssykehuset HF, enn som rimelig begrunnet anbefaling for framtidig sykehusstruktur for Helgeland.

Systemer og lederkultur ved Helgelandssykehuset HF.

Systemer og lederkultur som vist ved ledelse av Helgelandssykehuset HF, ved håndtering av sykehusprosessen og ved oppfølging av varslingssaker, har vist deler av en forvaltningskultur som hemmer og svekker helsearbeidernes utøvelse og utvikling i sitt fag og i sitt pålagte samfunnsoppdrag.

Utøvende forvaltningssystem er blitt seg selv nok og besvarer kritikk med mistenkeliggjøring og trusler. Noen ganger med tragisk utfall for dem som forsøker å varsle.

Når kritikken aktualiseres i det offentlige ordskifte, svarer ledelsen i helseforetaket ved Rana sykehus og politikerne med rungende taushet eller velger utsøkte avsporinger og en strøm av tankelammende besvarelser, – alt sammen utstudert av smarte kommunikasjonsrådgivere.

Berntzen og Nordens beste sykehusrådgivere?

Ved ordskifte i avisene de siste dager følger Øystein Bentzen opp trender som dessverre har preget debattene de siste år med sterke meningsholdningene fra Rana.

Konfliktnivået i prosessarbeidet har vært preget av fremlegg av svake Rapporter for sykehusstruktur og sykehuslokalisering.

Taper man med argumentasjoner for en sak, går man til kraftig verbalt angrep med polemisering, karikering og satirisk svada.

En alvorlig herksteknikk og grense til krenkelses-tyranni. Jeg tillater en reprise til Berntzen: To-delt sykehus for Helgeland vil gi økende risiko for liv og helse for de fleste av beboerne på Helgeland. Det samme vil også være tilfelle ved feil lokalisering for et felles stort akuttsykehus for Helgeland.

Selvfølgelig har ordfører Peter Talseth og Trude Jægtvik rett i sine anmerkninger.

Helgelandssykehuset på Tovåsen

Med stort akuttsykehus på Tovåsen, vil det være tilstrekkelig med et DMS i Rana og et DMS i Brønnøysund.

Stort akuttsykehus på Tovåsen vil være nærsykehus for en region Helgeland, mellom Innland og Helgelandskysten; bestående av to byer og tre tettsteder med en befolkningstilhørighet på 29.404 beboere, bosatt i Mosjøen, Sandnessjøen, Leirfjord, lærestedet Nesna og på Hemnes med reisetid til Tovåsen på innen < 35 minutter.

61.973 beboere, 83 prosent av helgelendingene, vil rekke sykehuset på Tovåsen innen <60 min; innen The Golden Hour.

Ambulansetider for helgelendingene til Helgelandssykehuset, vil være bedre enn nasjonalt registrerte ambulansetider til sykehusbehandling (tall som er vist og publisert tidligere).

Regionen Helgeland vil være et bolig-, arbeids- og markedsregion med øket økonomisk aktivitet ved multiplikatoreffekt og agglomerasjonseffekt.

Helgelandssykehuset vil for regionen bli en sentral arbeidsplass for 1.500–2.000 ansatte, og følgelig påvirke en trafikal endret infrastruktur for flytrafikk (fra Mosjøen og Sandnessjøen),

togforbindelser (tilknyttet Nordlandsbanen ca. 9 min fra Tovåsen) kysttrafikk (kai for ambulansebåt og ferje ved Levang, lokalisert 5 min fra Tovåsen, og kai for ambulansebåt ved Leira, lokalisert 3 min fra sykehuset på Tovåsen) og pendlende rutetrafikk mellom byer og tettsteder.

Eneste vilkår for sykehus på Helgeland, er at det planlegges og bygges et stort akutt Helgelandssykehus for 80.000 helgelendinger, sentralt og riktig lokalisert for beboerne på Helgeland.

Alternativt vil bli at Region Helgeland får 4 DMS, lokalisert til Brønnøysund, Rana, Mosjøen og Sandnessjøen; med vikarstafett for ca. 15 medisinske og kirurgiske spesialister fra Bodø, Tromsø og Trondheim.

Akuttfunksjoner ved DMS i Rana og i Brønnøysund.

Rana vil kunne drifte et ortopedisk sykehus med anestesi og akuttmedisinske senger sammen med 20 intermediærsenger ved DMS; tilknyttet anestesivakt.

DMS i Brønnøysund vil sammen med 20 intermediærsenger ha

akuttmedisinsk medisinske senger knyttet til anestesi ved helikopterbasen.

Harald Nyberg