La yrkesfagene bestå i Brønnøysund!

Stein Arve Viblemo er leder for Lektorlaget Brønnøysund.  Foto: Bente Milde

Debatt

Som vist i ulike oppslag i medier den siste tiden, viser befolkningsutviklingen i Nordland generelt, og på Sør-Helgeland spesielt, en negativ utvikling. Samtidig må Nordland fylkeskommune spare 500 millioner kroner som vil medføre innsparinger på ulike områder. Et av disse områdene er utdanning. Brønnøysund er spesielt hardt rammet med planer om å nedlegge Restaurant og Matfag (RM) og Teknikk og Industriproduksjon (TIP) ved Brønnøysund videregående skole (BVS). Kanskje det er et fornuftig tiltak, kanskje fylket bør prioritere utbygging og vedlikehold av veier i stedet?

Vi vil minne Fylkestinget, og spesielt partier som støtter nedleggingsforslagene, om verdien av lokal, bærekraftig utdanning som ressurs. All honnør til de kreftene som ønsker å bygge ut infrastruktur i vårt langstrakte fylke, men det hjelper så lite om det ikke eksisterer bærekraftig bosetting som kan nyttiggjøre seg disse veiene. En bærekraftig bosetting er først og fremst avhengig av arbeidsplasser lokalt og ikke minst relevante utdanningsveier som kan gi relevant arbeidskraft.

I dette perspektivet må man se utviklingen på Sør-Helgeland, og spesielt Brønnøysund, der befolkningstallet er på stø kurs nedover, mens utdanningstilbudet skal kuttes ned med de følger dette får. Det vil si elever som før har søkt seg til RM og TIP, må nå pendle til Sandnessjøen eller Mosjøen. Det vil si inntil 14 lærere med familie, inkludert barn, som muligens må flytte til andre steder. Det vil også si bedrifter lokalt i Brønnøy og omegn som ikke får dekt sitt behov for lærlinger og må rekruttere disse utenbys fra eller innskrenke sin daglige drift.

Et viktig poeng her er å understreke Brønnøy-regionens prekære sårbarhet på ulike måter. Registrene i Brønnøysund må kutte 60 stillinger i løpet av to år som vil gi ringvirkninger for sysselsettingen lokalt. Samtidig ligger området i en randsone med grense til Trøndelag der flere elever kan velge å reise sørover for videregående utdanning ved Val videregående skole. Andre elever velger å dra til Mosjøen vgs eller Sandnessjøen vgs fordi det ikke finnes relevante utdanningstilbud her i Brønnøysund.

Regionen trenger kompetanse. Dette er godt dokumentert ved innlegg i lokalpressen der næringslivslederne uttrykker bekymring. Dette kom også tydelig til uttrykk i et langt demonstrasjonstog sist lørdag. Denne kompetansen må dekkes inn på en eller annen måte. Hvis den ikke kan finnes lokalt, så må man rekruttere kompetanse utenfor regionen. All erfaring tilsier at folk med lokal tilknytning er mer tilbøyelig til å bosette seg lokalt og stifte familie lokalt.

Men kanskje det viktigste poenget er elevenes ve og vel. Å være hybelboer er ingen dans på roser, snarere på torner, spesielt ikke for en 15-16 år gammel ungdom. Å klare seg på borteboerstipend på 3200 kr, gir ikke mange valgmuligheter på et vanskelig hybelmarked. Foreldrene må regne med å bidra økonomisk. Her vil nok mange elever tenke seg om før de velger hybellivet og heller velge et utdanningsprogram ved BVS som de i utgangspunktet ikke er interessert i. Dette vil kunne få konsekvenser for den såkalte «gjennomstrømmingen» som fylkespolitikerne er opptatt av; at flest mulig elever skal bestå utdanningsløpet på normert tid.

Kort sagt betyr dette færre elever, ytterligere nedbygging av utdanningstilbud, færre arbeidsplasser, og færre elever igjen i en nedadgående spiral. Vi tror ikke at det er dette Fylkestinget i Nordland vil for Sør-Helgeland. Vi får se, og håper det beste for Brønnøysund videregående skole, inkludert programfagene RM og TIP!

For Lektorlaget Brønnøysund

Stein Arve Viblemo (leder)

Eirin Dørheim Johansen (nestleder)

Hans Arnulf Busch

Anja Aalvik

Sindre Heggheim

Svein Pedersen

Camilla Hestmark