Handlingsrom, kvalitet og omdømme

Vi ansatte i de kommunale barnehagene i Brønnøy ser at Barnetun er ute og informerer dere som politikere, det ønsker vi også å gjøre.

Linda Lorentsen (t.v.) er verneombud, mens Eli-Renate Hage og Tove Skille er tillitsvalgte i Fagforbundet for de kommunale barnehagene.  Foto: privat

Hva med de øvrige private, er de villige til å se på dette? Eller er det slik at det er de kommunale barnehagene som skal ta alt?

Debatt

Vi vil minne dere på at det ikke er mange år siden kommunen tok ned mellom 30 og 40 årsverk, den gangen ble det meste tatt innen oppvekst. I de kommunale barnehagene ble vi da satt på minimumsbemanning, dette trengte ikke de private barnehagene å gjøre, da de fikk tilskudd fra tidligere år og dermed hadde bedre økonomi enn oss. Dette ga de private barnehagene et fortrinn i forhold til omdømme.

I høst var første året vi hadde for få barn til å fylle alle barnehagene, både kommunale og private. Det resulterte i at en stor kommunal barnehage ble nedlagt, med den påkjenningen det er både for barn, ansatte og foreldre.

I forhold til folketallsfremskrivingen kan det nå se ut til at vi i 2020 og 2021 får 50 færre barn per år, det vil si 100 barn på to år færre enn i dag i barnehagene.

Vi har gode kommunale barnehager, som dessverre har fått et litt dårlig omdømme på grunn av usikkerheten i driften de siste årene. Men vi kan med hånden på hjertet si at vi leverer svært gode tjenester med veldig god faglig kompetanse. Det er kun et fåtall av de ansatte som ikke er utdannede fagarbeidere og barnehagelærere/pedagoger. Alle med mange års erfaring innenfor yrket.

De kommunale barnehagene har egne PMTO-rådgivere og konsulenter som er tilgjengelige for både ansatte og foreldre. Alle ansatte har også blitt kurset innenfor PMTO, som handler om å opprette gode relasjoner og få et godt samarbeid mellom de voksne og barna, vi jobber med gode beskjeder, ros og oppmuntring og problemløsning. På denne måten står vi sterkere i jobben med tidlig innsats, og vi styrker barnas psykiske helse.

For noen år siden var de kommunale barnehagene med på et pilotprosjekt som handler om hvordan vi organiserer barnehagen slik at barna kan trives og utvikle seg der, gjennom mestring, medvirkning, læring i lek og danning. Barna i de kommunale barnehagene er altså medvirkende gjennom hele barnehagedagen. De deltar aktivt ved for eksempel planlegging av dagen, forberedning og gjennomføring av måltid og av og påkledning. Vi har fokus på selvstendighetstrening og mestring.

De kommunale barnehagene satser også på språkutvikling og minoritetsspråklige barn. Vi har egne språkhager i alle barnehagene som er utarbeidet av vår mangfoldskoordinator, dette er noe alle barna nyter godt av. Alle ansatte er kurset i språkløyper og har gode kunnskaper om barnas språkutvikling.

Vi opplever ikke at vi er konkurrenter til de private barnehagene så lenge barnehageloven er som den er. Den gir kommunen kun rom for å la være å godkjenne nye private barnehager eller legge ned egne.

Barnetun sier de er villig til å være med på å tilpasse seg det synkende barnetallet, da lurer vi på hva de mener? Hva med de øvrige private, er de villige til å se på dette? Eller er det slik at det er de kommunale barnehagene som skal ta alt? I så fall er det ikke rart at foreldre søker seg til de private barnehagene, for da er det der stabiliteten er.

Med den utviklingen vi ser i forhold til barnetall håper vi at politikerne også er bevisst sitt arbeidsgiveransvar.

Tove Skille, Eli-Renate Hagen og Linda Lorentsen

Tillitsvalgte i Fagforbundet og verneombud i Brønnøy kommunale barnehager