Kutt i tilbud innafor videregående skole? Vi finner oss ikke i det!

Dette bryter med intensjonen og det arbeidet som har vært gjort for å få flere unge til å starte på og fullføre videregående utdanning

Aleksander Busch Sund og Thina Johanne Nordfjellmark. 

Debatt

Fylkeskommunen ved Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar har kommet med en skisse til endring av linjetilbudet i videregående skole i Nordland. Rødt Sømna og Sømna RU anser flere av forslagene til endringer som helt uakseptable av flere grunner. Dersom skissen skulle bli gjennomført vil det innebære en kraftig reduksjon av mulighetene ungdom og voksne vil ha til å gjennomføre videregående utdanning i Nordland, på Helgeland og spesielt i Sør-Helgeland. Dette bryter med intensjonen og det arbeidet som har vært gjort for å få flere unge til å starte på og fullføre videregående utdanning. Våre generelle begrunnelser for dette er først og fremst følgende:

1 Med tilbud på færre steder vil muligheten til ønsket linjevalg for ungdom i nærhet til hjemstedet bli redusert. Det betyr flere hybelboere og sannsynlighet for at unge enten ikke søker på primærønsker eller ikke søker i det hele tatt.

2 Den uttalte og faktiske innretning på sterkere satsing på studiespesialisering i forslaget vil sannsynligvis svekke søkerinteressen fra unge som kommer fra arbeiderfamilier og unge som ønsker fagarbeiderutdanning.

Forslaget legger opp til å svekke linjetilbudet innen Teknikk og Industriell produksjon (TIP) og Restaurant- og Matfag i Brønnøysund. Dette skjer samtidig som nasjonale målsettinger legger opp til stor satsing på høsting av marine ressurser og at det er store prosjekter på gang i vår egen region. Dette må også sees i sammenheng med innretning for mer lokal matproduksjon innen landbruk og reiselivssatsing. En positiv satsing på området kan også sees i sammenheng med satsing mot klimaendring og ivaretakelse av natur og miljø, samt være med på å berike lokal industri med lærlinger og arbeidere som igjen beriker lokalsamfunnet med å bosette seg her og stifte familie.

Vi er i Nordland kjent med de økonomiske nedskjæringene til fylkeskommunen som er gjennomført av regjeringa, og på Helgeland er vi ikke bare kjent med det – vi har allerede mistet flere av våre basistjenester! Vi har de siste årene opplevd å miste studiesteder, skattekontor, lensmannskontor, postkontor, helsetjenester, barne- og ungdomsskoler, fiskerikontor, m.m.

Det er mulig å ha en viss forståelse for behovet for reduksjon i fylkeskommunens budsjett. Men det er likevel fylkeskommunen som legger inn prioriteringene for hvor kuttene skal skje og må stå ansvarlig for det.

I den videre prosessen vil Rødt Sømna og Sømna RU fortsette kampen for desentralisert linjestruktur i videregående skole og at dagens linjer i Brønnøysund skal videreføres. Samtidig må kampen mot regjeringas kraftige reduksjon av Nordland fylkeskommunes budsjett styrkes og samordnes.

Vi oppfordrer også Sør-Helgelendinger til å engasjere seg i begge forholdene – mot regjeringas økonomiske kutt til fylkeskommunen og fylkeskommunens alvorlige kutt i videregåendetilbudet i Nordland.

Thina Johanne Nordfjellmark, Nestleder Rødt Sømna

Aleksander Busch Sund, Leder Rød Ungdom Sømna