Gratulerer! – hva blir Brønnøy kommunes innspill til Helseminister Bent Høie vedrørende struktur og lokalisering av sykehus på Helgeland?

Med skifte av ordfører og varaordfører og nytt kommunestyre mener Siv Aglen og Arbeiderpartiet at kommunens holdning til sykehusstruktur bør diskuteres igjen før man avgir svar.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Neste uke får Brønnøy kommune ny ordfører og varaordfører. Velgerne har stemt, Senterpartiet og Høyre har inngått et politisk samarbeid. Hvis avstemningen i kommunestyret går som forventet ønsker Arbeiderpartiet Eilif og Tore lykke til med sine nye verv og ser frem til gode og konstruktive debatter i kommunestyresalen! Ettersom vi er midt i et ordførerskifte har vi sendt følgende interpellasjon til kommunestyret 23. oktober som vi ser frem til å diskutere:

Via artikkel publisert av Brønnøysunds Avis den 9. oktober ser vi at ordfører og varaordfører skal møte helseministeren den 24. oktober i Mosjøen. Her blir vi bedt om å redegjøre for kommunens syn på tre spørsmål vedrørende struktur og lokalisering av sykehus på Helgeland:

  1. Hvilke av de seks alternativene som ligger til grunn i den pågående utredninga er det kommunen primært ønsker som løsning.
  2. Hvis kommunen ønsker ett stort akuttsykehus og tre distriktsmedisinske sentre (DMS) på Helgeland, er dette så avgjørende for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen at man aksepterer alle de tre lokaliseringsalternativene for et stort akuttsykehus?
  3. Hvis kommunen ønsker ett stort akuttsykehus og tre distriktsmedisinske sentre på Helgeland, men konklusjonen blir et annet lokaliseringsalternativ enn det kommunen ønsker for sykehuset, mener kommunen da at det hadde vært bedre med ett stort akuttsykehus, ett akuttsykehus – altså et mindre sykehus – og to DMSer?

Arbeiderpartiet er uenige i spørsmålsformuleringene. Hvis man leser spørsmålene slik fanden leser bibelen så kan man oversette disse spørsmålene til følgende:

Hva foretrekker dere av disse alternativene:

1. Ett stort akuttsykehus på Mo og tre DMS

eller

2. Ett stort akuttsykehus på Mo, ett lite akuttsykehus på Sandnessjøen og to DMS

Kommunestyret har tidligere vedtatt som svar på høring fra Helgeland sykehuset at vi ønsker ett stort akuttsykehus på Helgeland og at dette skal plasseres sør for Korgfjellet. Dette er et standpunkt Arbeiderpartiet mener vi må holde fast på – særlig fordi dette er den unisone tilrådingen fra fagfolk på området.

Med skifte av ordfører og varaordfører og nytt kommunestyre mener Arbeiderpartiet at kommunens holdning til saken bør diskuteres av kommunens øverste organ før man avgir svar til helseministeren. 

Forslag til vedtak:

1. Svar på spørsmål 1 til Bent Høie:

Brønnøy Kommune har alternativ 2a (2) eller 2a (3) som sine primære ønsker som løsning, uten preferanse for det ene eller det andre:

a. 2a (2) = stort akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn + 3 DMS

b.  2a (3) = stort akuttsykehus i Mosjøen og omegn + 3 DMS

2. Svar på spørsmål 2 til Bent Høie:

Brønnøy Kommune ønsker ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet. Å plassere dette i Mo i Rana vil ikke være akseptabelt.

3. Svar på spørsmål 3 til Bent Høie:

Brønnøy kommune mener det må være ett stort akuttsykehus, og at dette må ligge sør for Korgfjellet. Et stort akuttsykehus på Mo i Rana og et lite akuttsykehus sør for Korgfjellet er ikke et akseptabelt til dette.

4. Helseministeren må gjøres oppmerksom på at avstanden mellom Brønnøy og Mo i Rana er lenger enn avstanden mellom Mo i Rana og Bodø. Å plassere akuttsykehuset i utkanten av regionene vil svekke Helgelandssykehusets stilling i regionen. Dette vil vanskeliggjøre drift av og rekruttering til DMSene.

Siv Aglen,

for påtroppende kommunestyregruppe til Arbeiderpartiet