Debatt

Næringsministeren feilinformerer!

Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene, fra venstre styremedlem i UNIO Erna K. Wågan,, leder i Akademikerne Kjetil G. Vangen, leder i Parat Anne Kristine Thomassen, og leder i NTL Kjetil Mathisen.  Foto: Hege Celine Sæthre

Premissene har vært klare hele tiden, og vi tok det som en forutsetning at en ville øke rammen ved økt husleie på samme måte som det er gjort tidligere. Ingen hadde vel undertegnet en kontrakt hvis en hadde den minste anelse om at det kunne resultere i at 50-60 ansatte måtte gå.

Debatt

Vi kommenterer næringsministerens innspill slik:

Næringsministeren skriver:

"Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene knytter økte husleieutgifter til statsbudsjettet for neste år."

NEI! Fagforeningene har aldri knyttet økte husleieutgifter til neste års budsjett. Vi har påpekt at manglende økning i rammen knyttet til drift og forvaltning, samt økte krav til informasjonssikkerhet vil få alvorlige konsekvenser i 2020.

Han skriver videre:

"Jeg kjenner meg ikke igjen i premissene for denne diskusjonen. Husleieøkningen som registrene har vært kjent med lenge, skjer ikke før i andre halvdel av 2021, og får ikke full effekt før i 2022."

Her kan det se ut som at næringsministeren er forvirret. For oss har det ikke vært noen forvirring, denne er det næringsministeren som skaper! Premissene har vært klare hele tiden, og vi tok det som en forutsetning at en ville øke rammen ved økt husleie på samme måte som det er gjort tidligere. Ingen hadde vel undertegnet en kontrakt hvis en hadde den minste anelse om at det kunne resultere i at 50-60 ansatte måtte gå.


Debatt

Oppklaring om registrene

Brønnøysundregistrene har et viktig samfunnsoppdrag. De bidrar til økt verdiskaping gjennom å forvalte data for næringslivet, frivillig sektor, innbyggerne og det offentlige.

 

Så begynner næringsministeren å si imot seg selv:

"Det er viktig for meg at Brønnøysundregistrene er en effektiv og god virksomhet som støtter modernisering og digitalisering i samfunnet. Da må vi ha et slagkraftig miljø. Det betyr at summen av nye oppgaver, fornuftige krav til effektivisering og økte husleiekostnader ikke må føre til dramatiske endringer i organisasjonen."

Regjeringen presenterte mandag et budsjett som får dramatiske konsekvenser for Brønnøysundregistrene. Når Brønnøysundregistrenes estimater sier at vi styrer mot et underskudd i 2020 på i overkant av 20 millioner kroner er det dramatiske endringer, for disse pengene må tas fra lønnsbudsjettet, med andre ord oppsigelser.


 

Om besøket mandag sier han:

"Derfor besøker jeg Brønnøysund og registrene mandag. Jeg vil snakke med de ansatte og ledelsen for å høre hvilke utfordringer og behov de har. Inntrykket som er skapt i media om at regjeringen nærmest har bedt Brønnøysundregistrene om å kvitte seg med 60 mennesker er rett og slett feil."

Det er overhodet ikke feil at regjeringen nærmest ber Brønnøysundregistrene kvitte seg med 60 ansatte. I løpet av to år må vi nedbemanne med dette antallet for å få budsjettene til å gå opp. Denne jobben må starte i 2020 som følgende av manglende bevilgning til økte kostnader for drift/forvaltning og økte krav til informasjonssikkerhet, og dette arbeidet må fortsette i 2021 for å møte økte husleiekostnader hvis regjeringen fortsatt mener at vi ikke skal få økt rammen som følge av husleieøkningen.

Igjen klarer representanter fra denne regjeringen å få det til å fremstå som om offentlig forvaltning ikke effektiviserer, og at de øker rammen når vi får nye oppgaver, han sier:

"Det er riktig at også Brønnøysundregistrene, som alle deler av offentlig sektor, blir bedt om å effektivisere. Og de får tilført nye oppgaver. Noe av dette er oppgaver som de får ekstra penger til som 20 millioner kroner senest i revidert budsjett i vår, mens noe er oppgaver som vi forventer at registrene løser innenfor rammen."

Brønnøysundregistrene har effektivisert siden tidenes morgen! Siden 2015 har vi redusert med om lag 50 ansatte på saksbehandling og veiledning, samtidig med at saksvolumet har gått opp 6-7% ! Det må vel være avbyråkratisering og effektivisering i henhold til det denne regjeringen ønsker. Nå må regjeringen slutte med å påstå at offentlig forvaltning ikke er effektive eller effektiviserer. Brønnøysundregistrene har i hele veien jobbet for å utføre vårt samfunnsoppdrag på en mest mulig effektiv måte. Nå har det gått for langt! Når det gjelder økte rammer til nye oppgaver stemmer det at vi fikk 20 MNOK til utvikling av nytt register for reelle rettighetshavere, men vi fikk 0 kroner til drift og forvaltning! Den såkalte ABE-reformen, som overhodet ikke er noen reform, men rene ostehøvelkutt, utgjør bare for budsjettet i 2020 1,6 millioner kroner.

Om digitaliseringsprosjekter sier han:

"Noe av dette er digitaliseringsprosjekter, som arbeidet med ny registerplattform, og disse forventer vi skal føre til effektivisering. De skal frigjøre noen ressurser."

Når vi kjører digitaliseringsprosjekter vil det bli oppgaver som automatiseres, og vi får en viss effekt hos oss. Hovedgevinsten kommer allikevel hos brukerne, næringslivet og frivilligheten. Næringsministeren nevner ingen ting om de samfunnsøkonomiske gevinstene Brønnøysundregistrene sørger for.

Vi vet ikke hvem ministeren mener at blander Altinn-saken og denne prosessen, han sier i alle fall:

"Det blir også skapt et feilaktig inntrykk i media at det er en sammenheng mellom budsjettramme-diskusjonen og overføringen av Altinn. Dette er to vidt forskjellige saker og har ingen sammenheng. For øvrig er det å gjøre Altinn til en del av et større digitaliseringsdirektorat en bekreftelse på at miljøet i Brønnøysund er godt og har mye å gi."

Selv om Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene var mot denne sammenslåingen, har ikke vi blandet disse to tingene. Vi kan heller ikke se at Brønnøysundregistrenes ledelse har gjort det.

Så sier næringsministeren noe jeg ikke tror noen ved Brønnøysundregistrene er uenige i:

"Brønnøysundregistrene forvalter registre av stor betydning for landets verdiskaping. Gjennom nye initiativ, samarbeid og gjenbruk av data spiller Brønnøysundregistrenes registerløsninger en betydningsfull rolle i en effektiv digital samhandling mellom ulike aktører. Etatens innsats i det offentlig-private samarbeidet om digitalisering og automatisering av informasjonsflyt, er et godt eksempel på dette. Brønnøysundregistrene har og vil fortsatt ha en sentral rolle i regjeringens forenkling- og digitaliseringsarbeid."

Men disse ordene har vi hørt mange ganger fra næringsministeren og andre. Men å sette handling bak ordene har vist seg å være vanskelig. Ved å ikke ta inn over seg at digitaliserings- og omstillingsprosesser koster vil ikke BR lenger kunne ha denne rollen. Innovasjon, modernisering og nytekning må gjøres av mennesker! For å ha mennesker i jobb kreves det penger.

Til slutt sier han:

"Arbeidet med statsbudsjettet for 2021 starter opp i disse dager. Jeg kommer til Brønnøysund mandag for å få tidlige innspill. Vi er selvfølgelig åpne for å diskutere hva budsjettrammen skal være. Mitt klare utgangspunkt er at Brønnøysundregistrene må ha en ramme som gjør at de både kan håndtere husleieøkning og nye oppgaver, kombinert med fornuftige krav til effektivisering. Dette må skje uten at det får dramatiske konsekvenser for organisasjonen."

Hvis næringsministeren mener at det ikke er bestemt at vi ikke får økt rammen tilsvarende økt husleie fra 2021, hvorfor fikk Brønnøysundregistrene da tydelig beskjed fra departementet for vel en uke siden at vi ikke kommer til å få dette? Er det kalde føtter når vi sier ifra? Er det et spill for galleriet?

Vi håper selvfølgelig at regjeringen snur, men at næringsministeren går ut og får det til å se ut som om fagforeningene og ledelsen ved Brønnøysundregistrene ikke snakker sant, og krisemaksimerer, er ikke greit.

Vi håper disse svarene på næringsministerens påstander klargjør at fagforeningene og ledelsen ved Brønnøysundregistrene bare har beskrevet de faktiske forhold, og at næringsministeren nå forsøker å skape splid og ytterligere forvirring. DET GODTAR VI IKKE!

Kjetil Mathisen, NTL Brønnøysundregistrene

Anne Kat. Thomassen, Parat Brønnøysundregistrene

Tina Moe, UNIO Brønnøysundregistrene

Kjetil G Vangen, Akademikerne Brønnøysundregistrene